Főoldal

Keresés

Találatok száma: 7

  "Egy kft. 2011. évben visszavásárolta az egyik tulajdonosától az 1 950 000 Ft névértékű üzletrészét, 35 000 000 Ft-os áron. A jogszabályok szerint - a kft.-nek - három éven belül rendelkeznie kell a visszavásárolt üzletrész sorsáról, mely 2014. április hónapban esedékes. Ingatlannal rendelkező kft-ről van szó, így felmerül a illetékfizetési kötelezettség kérdése is. A konkrét esetre vonatkozóan a számviteli elszámolás módja nem egyértelmű, és a Ptk. változása is befolyásolhatja a helyes elszámolást.

  A kft. tulajdonosai a visszavásárolt üzletrész bevonását tervezik, ez esetben mi a helyes számviteli elszámolás? Van-e illetékfizetési kötelezettség? Továbbá a bevonást követően lehetőség van-e a jegyzett tőke adómentes felemelésére?"

  2014. április

  Tovább a válaszhoz


  "Magyarországi gazdasági társaság "nyílt végű" pénzügyi lízing keretében iroda/ipari csarnok/raktár/telek besorolású ingatlant vásárolt. A lízing szerződés alapján a lízingbe vevő társaság a szerződéses futamidő végén (133 hónap) jogosult az ingatlan tulajdonjogát megszerezni, illetve harmadik felet vevőként megnevezni. A lízingbe vevő társaság vezetősége (jelenleg) nem tud nyilatkozni, hogy meg fogja-e szerezni a futamidő végén (133 hónap múlva) az ingatlan tulajdonjogát. A lízing szerződés, illetve a bekerülési értékről kiállított számviteli bizonylat - érték alapján - nem részletezi az - egyébkét műszakilag egybe épült - egyes ingatlanrészek (iroda/ipari csarnok/raktár/telek) értékét.
  Kérdés
  1) kérdés: A telek értékét a lízingbe vevő társaság számviteli nyilvántartásaiban el kell-e érték szerint különíteni, figyelemmel arra, hogy a telek értéke után az Sztv. rendelkezései szerint nem lehet értékcsökkenést elszámolni?

  2) kérdés: A lízingelt ingatlan bekerülési értékének kialakításánál figyelembe kell-e venni a várható vagyonátruházási illetéket, figyelemmel arra, hogy a lízingbe vevő társaság jövőbeli tulajdonszerzése bizonytalan ?

  Véleményem szerint (az 1. kérdésre vonatkozóan): A műszakilag egybe épült épület ingatlan részektől (iroda/ipari csarnok/raktár) a telek értékét el kell választani, mivel a telek után az Sztv. szerint nem lehet értékcsökkenést elszámolni. Amennyiben a lízingbe adó nem tud nyilatkozni a telek értékéről, úgy ingatlan szakértőtől kell a telek értékére vonatkozó szakértői véleményt beszerezni. Amennyiben lehetséges a többi ingatlan részt is (iroda/csarnok/raktár) célszerű érték szerint külön választani, a számviteli nyilvántartásokban, figyelemmel arra, hogy ha a társaság a jövőben esetleg egyes ingatlanrészeket meg vásárol, esetleg a végleges ingatlanszerzés után egyes részeket értékesít, vagy bérbe ad, akkor a helyes érték kivezetése, illetve a bérbe adott rész écs-elszámolása egzakt módon végezhető el.
  A 2 kérdésre vonatkozó vélemény: A várható vagyonszerzési illetéket T 12 - K 48 könyvelési művelettel a bekerülési érték részeként kell kimutatni, figyelemmel az Sztv. rendelkezéseire."

  2014. február

  Tovább a válaszhoz


  "Egy társaság 2011.év folyamán beolvad egy másik társaságba. A végleges vagyonmérlegét és leltárát el is készítette az előírt határidőn belül, független könyvvizsgálói is záradékolta. Majd utólag egy év elteltével arra való hivatkozással hogy az illeték kiszabásánál a beolvadó társaság vagyonleltárában és mérlegében feltüntetett értéhez képest jóval alacsonyabb értéken állapította meg a beolvadó társaság ingatlanainak illetékalapját a NAV, módosították a már leadott közzétett beolvadó társaság és a beolvadás után létrejött társaság végleges vagyonmérlegét és vagyonleltárát A módosítás természetesen arra vonatkozott hogy a beolvadó társaság ingatlanvagyonának értéket jelentősen át (le)értékelték.Ezt a könyvvizsgáló utólag ismételten hitelesítő záradékkel látta el.

  Van erre törvényes lehetőség , hogy ilyen indok alapján utólag egy évvel módosítsa a beolvadó és a beolvadással létrejött társaság a végleges vagyonmérlegét és leltárát? Ha van erre lehetőség ilyen indokok alapján? Kérem adják meg a törvény(ek)ben felsorolt hivatkozási pontokat!

  Szerintem erre nincs lehetőség, mert a tv előírja hogy a (átalakuló) beolvadó társaság vagyonelemeit a piaci érteken kell értékelni. A beolvadás egy hosszú folyamat, amely során készül egy tervezet és egy végeleges vagyonleltár és mérleg. A vagyontárgyakat elvileg kétszer értékelték, ezt az értékelést utólag több mint egy év után nem lehet visszamenőlegesen megváltoztatni. "

  2013. júlus

  Tovább a válaszhoz


  "Egy önkormányzat képviselőtestülete olyan döntést hozott, hogy a 100%-os önkormányzati tulajdonú kft.-je a kft. tulajdonát képező és az általa üzemeltetett fürdőház, valamint gyógy-és strandfürdő tulajdonjogát, továbbá a fenti üzletág működtetéséhez kapcsolódó eszközöket és kötelezettségeket üzletág átruházással szintén az önkormányzat által alapított, 100%-os önkormányzati tulajdonú – másik kft.-jének térítésmentesen adja át, melyhez kapcsolódó feladatot ez a gazdasági társaság fog ellátni a jövőben. A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4.§ 23. c) pontja alapján a két kft. kapcsolt vállalkozásnak minősül. Az üzletágat átruházó kft. nem szűnik meg, másik üzletágát tovább működteti. A kft. a gyógyfürdő létesítése során a beruházáshoz felmerült általános forgalmi adót (fordított áfa) áfa bevallásában visszaigényelte. Ugyancsak visszaigényelte a korábbi években a gyógy- és strandfürdő beruházáshoz kapcsolódó általános forgalmi adót is. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy - figyelembe véve a körülményeket - ebben az esetben az üzletág átadása a szokásos piaci gyakorlattal ellentétben térítésmentesen történik. A fürdőszolgáltatási üzletágat - a kapcsolódó teljes vagyonnal együtt - tulajdonosi döntés alapján megszerző kft. az Áfa tv. 18. §-ában meghatározottaknak megfelelően belföldön nyilvántartásba vett adóalany. Kötelezettséget vállal arra, hogy a szerzéshez és a vagyonhoz fűződő jogok és kötelezettségek jogutódként őt illetik és terhelik. Az üzletág keretében folytatott és az üzletágat átvevő által a jövőben folytatandó gazdasági tevékenység kizárólag adólevonásra jogosító termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás. Az üzletág átadáshoz az Áfa tv. 18.§ (1) bekezdés a) és b) pontja további kritériumokat határoz meg. A fürdőszolgáltatási üzletág ingatlanjai két részre bonthatóak, a régi gyógy- és strandfürdő valamennyi ingatlanjának értékesítése az Áfa tv. 86.§ (1) j) pontja alapján mentes az adó alól. A 2012. évben átadott új fürdőház értékesítése alapesetben is általános forgalmi adó fizetésre kötelezett bármely áfa alany esetében, mivel az első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de a használatba vételi engedély jogerőre emelkedése és az értékesítés között még nem telik el 2 év. Az üzletágat átadó gazdasági társaság nem élt az Áfa tv. 88.§-ában meghatározott adókötelessé tételi jogával, azaz az áfa tv. 86.§ (1) j) pontjában meghatározott ingatlanok értékesítése az általános szabályok szerint mentes az adó alól az átadó kft.-nél. Az üzletágat átvevő kft. élt az Áfa tv. 88. §-ban meghatározott adókötelessé tételi jogával.

  Helyes-e az értelmezés, hogy a két társaság tulajdonosi testületének döntése értelmében az Áfa tv. 2013.01.01-től hatályos 17. § (4) bekezdése alapján nem áll be a termék értékesítése miatti áfa befizetési, illetve a korábbi évek bevallásaiban a fenti tárgyi eszközökhöz kapcsolódóan visszaigényelt áfa visszafizetési kötelezettsége sem átadónál, sem átvevőnél, mivel üzletág átruházás valósul meg? Az áfa fizetési kötelezettségen kívül- tekintettel az ingyenes átruházásra- társasági adó, illetve illeték fizetési kötelezettsége jelentkezik-e az ügyletből kifolyólag az üzletág átruházásban érintett adóalanyoknak? Hogyan történik fenti ügylet számviteli elszámolása az üzletágat átruházó és az üzletágat megszerző kft.-nél? "

  2013. június

  Tovább a válaszhoz


  "Egyszemélyes kft tulajdonosa el akarja adni 100 %-os üzletrészét egy másik vállalkozásnak, amely szintén 100 %-os tulajdonos lesz. Az eladásra kerülő kft műanyag termékek gyártásával foglalkozik és tulajdonában van egy gyártócsarnok is.

  Ebben az esetben kell-e az ingatlan után az új tulajdonosnak illetéket fizetni, mivel a cég fő tevékenysége műanyag termék gyártása és árbevétele 100 %-ban ebből származik."

  2012. szeptember

  Tovább a válaszhoz


  "Az átalakulás illetékjogi megítélése
  Jelentős ingatlanvagyonnal rendelkező anya KFT be akarja olvasztani az ugyancsak nagy vagyonnal rendelkező leány KFT-jét. Az átalakulás megfelel a kedvezményezett átalakulás valamennyi kritériumának, ezért illetékmentes volna. A tulajdonosok egyidejűleg cégformaváltást is elhatároztak: ZRT-ként folytatnák a beolvadás után. A létrejövő ZRT viszont a jogelőddel nem azonos, hanem egy teljesen új jogalany lesz.

  A tulajdonjog változás bekövetkezik, vagyis beáll az illetékfizetési kötelezettség? Megoldás-e ha két lépésben történik meg a cél elérése, először beolvad, az biztosan illetékmentes, majd később cégformát vált?

  Adó szaklap 2010/3. számában Nagyné dr. Farkas Anikó cikkéből idézek: "A Gt.-ben szabályozott átalakulások Az összeolvadás során az egyesülő társaságok vagyonának a létrejövő új társaság általi megszerzése, valamint beolvadás esetén a beolvadó társaság tulajdonában lévő eszközök az átvevő társaság általi átvétele során a tulajdonos változása következik be, csakúgy, mint a különválás során létrejövő új társaságoknál, illetve kiválásnál a kiváló társaság(ok)hoz kerülő vagyon esetén. E tranzakciók tehát a visszterhes vagyonátruházási illeték hatálya alá esnek, és csak akkor nem keletkeztetnek illetékfizetési kötelezettséget, ha az ügylet megfelel a kedvezményezett átalakulás fentebb bemutatott definíciójának, illetőleg más illetékmentességet biztosító szabály alkalmazható (például közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaságok átalakulása esetén az Itv. 5. §-a szerinti személyes illetékmentesség). Ha azonban kiválásnál az ingatlan –vagy más visszterhes vagyonátruházási illeték hatálya alá eső vagyontárgy –a fennmaradó társaságnál marad, annak tulajdonosa nem változik, tehát ez esetben visszterhes vagyonátruházási illetékkötelezettség sem keletkezik. A kizárólag társaságiforma-váltással megvalósuló átalakulás során létrejövő jogutód társaság a jogelőddel nem azonos, hanem egy teljesen új jogi személy vagy jogalany lesz. A jogelőd tulajdonában álló vagyontárgyak a jogutód társaság tulajdonába kerülnek, vagyis tulajdonjog-változás következik be. Ezt nem befolyásolja az a tény sem, hogy a társaságok tagjainak személye a legtöbb ilyen esetben nem változik. Tehát illetékköteles jogügyletről van szó. Ha azonban társaságiforma-váltás során valóban „csak” a társaság formája változik, vagyis a tagok személye, részesedési aránya nem változik, illetve az őket megillető részesedés értéke nem csökken, akkor valószínűleg teljesül a kedvezményezett átalakulás azon feltétele, mely szerint „a jogelőd tagja, részvényese a jogutód által az átalakulás keretében újonnan kibocsátott részvényt, üzletrészt, és legfeljebb azok együttes névértéke (névérték hiányában a jegyzett tőke arányában meghatározott értéke) 10 százalékának megfelelő pénzeszközt szerez”. Ha pedig az átalakulás kedvezményezett átalakulásnak tekinthető, kiterjed rá az illetékmentességet biztosító szabály hatálya. " Szívesen elfogadnám az idézett részt, de a VALÓSZÍNŰLEG kifejezés miatt el vagyok bizonytalanodva. A TÁNYA törvényben a kedvezményezett átalakulás felsorolásában a cégformaváltás nincs megjelölve, csak az egyesülés és a szétválás. Talán ez sem véletlen? "

  2010. október

  Tovább a válaszhoz


  X Kft tulajdonosa 50-50 %-ban egy házáspár. X Kft rendelkezik egy lakóingatlanal. A tulajdonosok döntése alapján a lakóingatlant a társaságból ajándékozási szerződéssel saját maguknak ajándékozták 50-50 %-ban.
  Kérdés:
  1. Ajándékozhat-e a társaság saját tulajdonosának bármilyen vagyonelemet?
  2. Az elajándékozott ingatlan nyilvántartási értékével meg kell-e emelni a társasági adóalapot?
  3. A társaságnak, mint "kifizetőnek " kell-e a megajándékozott magánszemélyektől valamilyen adót levonni?
  4. A megajándékozott magánszemélyek csak ajándékozási illetéket fizetnek

  2009. február

  Tovább a válaszhoz