Főoldal

Keresés

Találatok száma: 4

  "Multicég felé történő áruértékesítést követően (néha több hónapos csúszással) visszaszállításra kerülnek az áruk, vagy az áruk egy része. Egyre gyakrabban fordul az elő, hogy a vevő a visszaszállított termékeket "visszaszámlázza" az eredetileg kiszámlázott egységáron - nem engedi meg, hogy az eladó állítson ki helyesbítő számlát. Ez esetben viszont az árbevétel nem csökken, az ELÁBÉ pedig növekszik. Ezáltal az iparűzési adó alapját lényegesen befolyásolja az ilyen ügylet, valamint az árbevételben nem realizált tételek jelennek meg.

  A multicég által visszaszámlázott termék könyvelhető-e árbevétel csökkentő tételként?
  A számviteli törvény 73. § (2) d) pontja, hogy árbevétel csökkentő tétel a visszavett termék piaci értéke, de legfeljebb az eredeti eladási ár, a helyesbítő, vagy stornó számla alapján. Tartalmilag értelmezve árbevétel csökkentő tétel, viszont a rendelkezés második felében rögzített "helyesbítő, vagy storno számla alapján" kitételnek nem felel meg. "

  2014. február

  Tovább a válaszhoz


  "Egy társaság bizonyos szolgáltatás közvetítését végzi. A tevékenység jellegéből adódóan az alvállalkozói számlák időben eltolódva, késve érkeznek a céghez. Sőt sok esetben több hónap (akár 1 év) után sem érkezik meg. A könyvelés az árbevétellel egyidejűleg elhatárolja az alvállalkozói költséget passzív elhatárolásra, majd feloldja, ha beérkezik a számla. Sok esetben azonban nem érkezik meg a számla. Az elhatároláson ilyen módon "beragadt" tételek értéke egyre jelentősebb az idő előrehaladtával.

  Mi a teendő azokkal az elhatárolásokkal, amihez nem kapnak számlát? Mikor oldható fel jogszerűen? És hogyan, ha esetleg az összeg évek között átmegy, és akár jelentős is lehet? T 48 -K 815 vagy T 48 - K 98? Vonhat-e maga után önellenőrzést (az elhatárolás jogszerű volt, szerződés szerint járt az alvállalkozónak)?

  Véleményem szerint ha a szerződés szerint jogszerűen védhető, hogy bizonyos határidőn túl már nem fogadják be a számlát, akkor nem kellene az elévülésig (ami egyébként is csak követeléseknél értelmezhető, 5 év) tovább vinni a passzívon az elhatárolást. A szerződésben rögzítenek egy határidőt, ami megadja, hogy mi a végső elszámolás ideje. Azonban nem szankcionálja annak elmaradását. Így szerintem még nem megfelelő arra, hogy ne legyen perelhető a számla befogadhatósága a határidő után. Szerintem ez nem lenne önellenőrizendő tétel, ha visszaoldásra kerülne. Én inkább 815-ön oldanám fel, és nem 98-on. (IPA miatt)"

  2012. december

  Tovább a válaszhoz


  "Anyagköltség a helyi adóban

  A társaság mérlegében saját termelésű készletei vannak ( befejezetlen termelés, félkész termék, késztermék), más készlete nincs, sem áru, sem anyag. Megfelel-e a helyi adó alapjának a számviteli beszámoló eredmény-kimutatásában szereplő tárgyévi anyagköltség, csökkentve a saját rezsis beruházásként aktivált tehénre jutó anyagköltséggel ??? Van- e más korrekciós tényező, amelyet figyelembe kellene vennie a számítás során?

  Kérdés

  Növénytermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkozó társaság helyi adó kiszámításával kapcsolatban kérdezem, hogy a helyi adó alapjánál hogyan kell értelmezni a számviteli törvény szerinti anyagköltség fogalmat?

  A helyi adó törvény véleményem szerint nem szól saját termelésű készletekkel kapcsolatos korrekcióról, ha van ilyen szeretném kérni iránymutató segítségüket. Törvényi hivatkozások: Számviteli törvény 3§ 5. vásárolt készletek: az anyagok [alap-, segéd-, üzem- és fűtőanyag, alkatrészek, a 28. § (3) bekezdésének a) pontja szerinti eszközök], az áruk (kereskedelmi készletek, betétdíjas göngyölegek, a közvetített szolgáltatások), a készletre adott előlegek; 6. saját termelésű készletek: a befejezetlen termelés, a félkész termékek, a késztermékek, a növendék-, hízó- és egyéb állatok; 28. § (1) A forgóeszközök csoportjába a mérlegben a készleteket, a vállalkozó tevékenységét nem tartósan szolgáló követeléseket, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, tulajdoni részesedést jelentő befektetéseket, pénzeszközöket kell besorolni. (2) A készletek a vállalkozó tevékenységét közvetlenül vagy közvetve szolgáló olyan eszközök, a) amelyeket a rendszeres (szokásos) üzleti tevékenység keretében értékesítési céllal szereztek be, és azok a beszerzés és az értékesítés között változatlan állapotban maradnak (áruk, göngyölegek, közvetített szolgáltatások), bár értékük változhat, b) amelyek az értékesítést megelőzően a termelés, a feldolgozás valamely fázisában vannak [befejezetlen termelés (ideértve a befejezetlen, még ki nem számlázott szolgáltatást is), félkész termékek] vagy már feldolgozott, elkészült állapotban értékesítésre várnak (késztermékek),103 c) amelyeket az értékesítendő termékek előállítása vagy a szolgáltatások nyújtása során fognak felhasználni (anyagok). (3) A készletek között kell kimutatni továbbá a) használatba vételükig azokat az anyagi eszközöket (szerszám, műszer, berendezés, felszerelés, munkaruha, egyenruha, védőruha), amelyek a vállalkozó tevékenységét legfeljebb egy évig szolgálják, b) a növendék-, a hízó- és az egyéb állatokat, amelyek a termelés (a tartás) költségei eredményeként növekednek, gyarapszik tömegük (súlyuk), függetlenül attól, hogy a vállalkozási tevékenységet mennyi ideig szolgálják, c) azokat az eszközöket, amelyeket a befektetett eszközök közül - a 23. § (5) bekezdése szerint - átsoroltak. (4) A készletekre adott előlegként az anyag-, az áruszállítónak, a közvetített szolgáltatást nyújtónak, importbeszerzésnél az importálást végző vállalkozónak ilyen címen átutalt (megfizetett, kiegyenlített) - a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó - összeget kell kimutatni.104 78§1) Az anyagjellegű ráfordítások között kell kimutatni a vásárolt és felhasznált anyagok értékét, az igénybe vett (vásárolt) szolgáltatások - le nem vonható általános forgalmi adót is magában foglaló - értékét, az egyéb szolgáltatások értékét, az eladott áruk beszerzési értékét és az eladott (közvetített) szolgáltatások értékét. (2) Anyagköltségként az üzleti évben felhasznált vásárolt anyagok bekerülési (értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt bekerülési) értékét, továbbá a vásárolt növendék-, hízó- és egyéb állatok bekerülési értékét kell kimutatni. A termelés, a tevékenység, a szolgáltatás során keletkezett hulladékok, haszonanyagok értékével, az anyagok bekerülési értékében figyelembe vett vámteher, jövedéki adó, termékdíj visszatérített összegével az anyagköltséget csökkenteni kell.240 (3) Az igénybe vett szolgáltatások értékeként az üzleti évben igénybe vett anyagjellegű és nem anyagjellegű szolgáltatások bekerülési értékét a - le nem vonható általános forgalmi adót is magában foglaló - számlázott, fizetett, szerződésben meghatározott összegben kell elszámolni. (4) Az egyéb szolgáltatások értékeként az üzleti évben felmerült, az eszközök bekerülési értékében el nem számolt (figyelembe nem vehető) illetéket, jogszabályon alapuló hatósági igazgatási, szolgáltatási díjat, egyéb hatósági igazgatási, szolgáltatási eljárási díjat, bankköltséget (a kamat kivételével), biztosítási díjat, továbbá a saját előállítású termékeknek a saját kiskereskedelmi egységbe történő kiszállításakor, illetve (saját) üzemben történő felhasználásakor megfizetett adót, járulékot, termékdíjat a számlázott, a fizetett, a szerződésben meghatározott (számított), a bevallott összegben kell kimutatni. (5) Az eladott áruk beszerzési értéke az üzleti évben - általában - változatlan formában eladott anyagok, áruk bekerülési (értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt bekerülési) értékét foglalja magában. Az eladott áruk beszerzési értékét növelő tételként kell kimutatni az értékesített betétdíjas göngyölegek bekerülési értékét, majd az eladott áruk beszerzési értékét csökkenteni kell a visszavett betétdíjas göngyölegek bekerülési értékével. (6) Az eladott (közvetített) szolgáltatások értékeként a vásárolt és változatlan formában értékesített szolgáltatások bekerülési értékét kell elszámolni az értékesítéskor. Helyi adó törvény: Az adó alapja 39. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. Mentes az adóalapnak az a része, amely a külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységből származik. (2) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját - a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően - a vállalkozónak kell a 3. számú mellékletben meghatározottak szerint megosztania. Értelmező: 36. eladott áruk beszerzési értéke: a kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetében a vásárolt és változatlan formában eladott anyagoknak, áruknak - a számvitelről szóló törvény szerint az eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt - bekerülési (beszerzési) értéke. Az egyszeres könyvvitelt, valamint - a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó - pénzforgalmi nyilvántartást vezető vállalkozók esetében a tárgyévi árubeszerzésre fordított kiadás, csökkentve a kifizetett árukészlet leltár szerinti záró értékével, növelve a kifizetett árukészlet leltár szerinti nyitó értékével. Csökkenti az eladott áruk beszerzési értékét az az érték, amellyel az adóalany a 37. pont szerint anyagköltségként, a 40. pont szerint közvetített szolgáltatások értékeként nettó árbevételét csökkentette; 37. anyagköltség: a kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetében a vásárolt anyagoknak - a számvitelről szóló törvény szerint - anyagköltségként elszámolt bekerülési (beszerzési) értéke. Az egyszeres könyvvitelt, valamint - a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó - pénzforgalmi nyilvántartást vezető vállalkozók esetében a tárgyévi anyagbeszerzésre fordított kiadás, csökkentve a kifizetett anyagkészlet leltár szerinti záró értékével, növelve a kifizetett anyagkészlet leltár szerinti nyitó értékével. Csökkenti az anyagköltséget a saját vállalkozásban végzett beruházáshoz felhasznált anyagok bekerülési (beszerzési) értéke, továbbá az az érték, amellyel az adóalany a 36. pont szerint az eladott áruk beszerzési értékeként, a 40. pont szerint a közvetített szolgáltatások értékeként nettó árbevételét csökkentette; 38. anyag, áru: a számvitelről szóló törvény szerinti vásárolt készletekből az anyagok, az áruk; 39. az egyszerűsített vállalkozói adónak a számviteli törvény hatálya alá nem tartozó alanya esetében nettó árbevétel: a 22. pont i) alpontja szerinti nettó árbevétel, eladott áruk beszerzési értéke és anyagköltség: a 36. és a 37. pontokban foglalt, pénzforgalmi nyilvántartást vezető vállalkozókra meghatározott eladott áruk beszerzési értéke és anyagköltség; 40. közvetített szolgáltatások értéke: az adóalany által saját nevében vásárolt és a harmadik személlyel (a megrendelővel) írásban kötött szerződés alapján, a szerződésben rögzített módon részben vagy egészben, de változatlan formában továbbértékesített (továbbszámlázott) szolgáltatás értéke. Közvetített szolgáltatásnál az adóalany vevője és nyújtója is a szolgáltatásnak, az adóalany a vásárolt szolgáltatást részben vagy egészben közvetíti úgy, hogy a megrendelővel kötött szerződésből a közvetítés lehetősége, a számlából a közvetítés ténye, vagyis az, hogy az adóalany nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt szolgáltatást is értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron, egyértelműen megállapítható. Ide sorolandó továbbá a közvetített szolgáltatások közé nem tartozó, az adóalany által továbbszámlázott olyan alvállalkozói teljesítés értéke, amelynek végzése során az adóalany mind megrendelőjével, mind alvállalkozójával a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szerinti - írásban kötött - vállalkozási szerződéses kapcsolatban áll. Alvállalkozói teljesítés értékének minősül annak a - közvetített szolgáltatásnak nem minősülő - szolgáltatásnak az ellenértéke is, amelyet az adóalany az általa értékesített új (a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését megelőzően vagy azt követően első ízben értékesített) lakás előállításához a Ptk. szerinti, írásban megkötött vállalkozási szerződés alapján vesz igénybe. Az e pont szerinti értékkel az adóalany akkor csökkentheti a nettó árbevételét, ha azzal a 36. pont szerint eladott áruk beszerzési értékeként vagy a 37. pont szerint anyagköltségként vagy a 22. pont a) alpontja szerint jogdíjként nettó árbevételét nem csökkentette; "

  Tovább a válaszhoz


  "Milyen közüzemi költségek számolhatók el anyagköltségként, iparűzési adóalap csökkentő tételként? kérdésre adott válasz kapcsán kérem az önök álláspontját is ebben a kérdésben.

  A hivatkozott válasz az alábbi: „2008 január 1-től a villamos energiáról szóló számla külön tételként tartalmazza a szénipari szerkezetátalakítási támogatás összegét a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. Tv 147 §. alapján. Így a villamos energiáról szóló számla teljes összegét nem lehet automatikusan egy összegben anyagköltségként elszámolni, azt tartalma szerint meg kell bontani. Az elektromos áram számláján külön soron szereplő szénipari szerkezetátalakítási támogatás nem része az áramszolgáltatás ellenértékének, ezért anyagköltségnek sem könyvelhető, azt egyéb ráfordítások között kell elszámolni."

  Véleményem szerint a fenti vélemény ellentétes a számviteli törvény beszerzési árra (47-51. §) vonatkozó előírásával, mert én úgy ítélem meg, hogy ez a tétel a villamos energia vásárlással összefügg, tehát része a beszerzési értéknek, így azt anyagköltségként kell elszámolni."

  2008. október

  Tovább a válaszhoz