Főoldal

Keresés

Találatok száma: 12

  "A 2013. évre szóló auditra kötöttem szerződést megbízómmal a taggyűlés döntésének megfelelően havi díjazásért. A szerződés szövege a Kamarai ajánlásban szereplő standard szöveget tartalmazza azzal, hogy havi díj+áfa esedékes a számla benyújtását követő 8 napon belül - a feladat meghatározása az audit, a Jogok-és kötelezettségek között természetesen szerepelnek a szokásos, a GT-ből eredő könyvvizsgálói kötelezettségek is. A teljesítés igazolására a szerződésben nincs külön kikötés (a taggyűlés semmilyen külön feltételt nem állapított meg). Új igazgató került a társaság élére, aki a könyvvizsgálatról szóló havi számla teljesülésének igazolására tételes konkrét feladatellátásról és munkaidő felhasználásról szóló teljesítés igazolást kér tőlem a számlám mellé, melyet a gazdasági vezető igazolása után lehetne csak kiegyenlíteni.

  A tételesen felsorolt, havonta konkrétan végzett munkák valamint időszükségletük feltüntetése, számonkérése a könyvvizsgálótól egy teljesítés igazolásban nem minősül-e befolyásolási kísérletnek, a függetlenség megsértésének?

  A Kamarai törvény 61-64. §-i szerint a könyvvizsgálónak még a látszatát is el kell kerülnie annak, hogy bármilyen befolyást gyakorolnának megbízói a munkájára, ezért ezt a kérést nem teljesítheti. Amennyiben az ügyvezető egy formális (csak annyi, hogy "teljesült") teljesítés igazolást nem fogad el, úgy a szerződéstől vissza kell lépnem (a felmondási idő a fordulónap előtt 30 nap), és erről, az ok megjelölésével a megválasztó taggyűlést, a Cégbíróságot valamint a Közfelügyeleti Bizottságot tájékoztatnom kell. "

  2013. július

  Tovább a válaszhoz


  "Megbízási szerződés előkészítése van folyamatban a Képviselő-testület által elfogadott könyvvizsgáló szervezettel. A megbízási szerződés tartalma kidolgozás alatt áll, a vélemény eltérés a határozott, illetve határozatlan idejű szerződés miatt van a Felek között.

  Kérjük szíves állásfoglalásukat arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények könyvvizsgálói feladataira vonatkozó megbízási szerződés időtartamára (határozott, határozatlan idejű) van-e kötelező jogszabályi rendelkezés. Ha nincs, milyen szakmai irányelvek vonatkoznak rá. (Véleményem szerint nincs, az a Felek szabad megállapodása.)"

  2013. június

  Tovább a válaszhoz


  "Egy könyvvizsgálati megbízást a Társaság és a könyvvizsgáló közös megegyezéssel megszüntetett. A könyvvizsgáló ez alapján elkészítette a lemondó nyilatkozatot, melyet átadott a Társaság vezető tisztségviselője részére. A könyvvizsgáló levélben és e-mailben is kérte a Cégbíróságot, hogy törölje őt a Társaság cégkivonatán, mint könyvvizsgálót. A cégbíróságtól semmilyen válasz nem érkezett.

  Mit tehet a könyvvizsgáló, hogy a Társaság cégkivonatáról törlésre kerüljön, mint könyvvizsgáló? Van-e valamilyen kötelezettsége a könyvvizsgálónak, aki közös megegyezéssel megszüntette a megbízását a Társaságnál, de a cégkivonaton még a változás bejegyzése nem történt meg?

  A 2006. évi V. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 88. § (1) A cégjegyzékben bejegyzett személy kérelmére törvényességi felügyeleti eljárást kell lefolytatni, a kérelmező igazolja, hogy a cég vezető tisztségviselőjétől írásban kérte a céggel fennálló jogviszonya megszűnésének a cégbírósághoz történő bejelentését, ennek azonban a cég vezető tisztségviselője hatvan napon belül nem tett eleget. A felhívás elküldését igazoló iratot a kérelemhez csatolni kell."

  2012. szeptember

  Tovább a válaszhoz


  "Társaságunk 2009-2013 évekre könyvvizsgálati feladatok ellátására szerződést kötött ügyfelünkkel, melyet a mai napig nem bontott fel. Az ügyfél társaságunkat nem jelentette be a Cégbírósági nyilvántartásba. 2011 évben az ügyfél elmaradt a díjfizetéssel mind társaságunk, mind a könyvelő társaság felé. A könyvelő társaság megtagadta a beszámoló elkészítését. A 2011. évi auditot így nem tudtuk elvégezni, kiadtunk egy véleményt elutasító könyvvizsgálói jelentést.
  A napokban tudomásunkra jutott, hogy az ügyfél mégis auditáltatta egy másik könyvvizsgálóval a beszámolóját. Az új könyvvizsgáló a társaságunkat nem kereste meg, jelentésének dátuma 2012. május 29, melyben ún. tiszta jelentést adott ki.

  Milyen következményei vannak az ügyfél magatartásának, mely láthatóan rosszhiszemű magatartásról tesz bizonyságot, mivel egy érvényben lévő szerződést megszegve új könyvvizsgálót bízott meg a feladat ellátására?
  Van-e lehetőség az ilyen magatartás jelentésére, hogy más kollegákat ne hozzon hasonló helyzetbe az ügyfél?
  Milyen bejelentéssel élhet társaságunk jelen esetben, és hova kell benyújtani?"

  2012. szeptember

  Tovább a válaszhoz


  "A 76/2012. (IV. 13.) Korm. rendelet 11. § (6) bekezdésének értelmében Amennyiben a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolások összértéke adott támogatott szervezet vonatkozásában eléri a 20 millió forintot, a támogatott szervezet köteles könyvvizsgáló által hitelesített számviteli bizonylatokkal elszámolni az ellenőrző szervezet felé. A könyvvizsgálónak legalább az igénybe vett támogatás összértékét elérő, de legfeljebb 50 millió forint értékű felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amit a támogatott szervezet az elszámoláshoz benyújtott dokumentumok részeként csatolt, a támogatási időszakra szóló biztosítási kötvény hiteles másolatával igazol. A könyvvizsgáló által hitelesítendő adatok körét tartalmazó, az ellenőrző szervhez benyújtandó nyomtatványt a 2. melléklet tartalmazza.” Fentieket figyelembe véve az elszámoláshoz csatolni szükséges a könyvvizsgáló és a sportszervezet között kötött szerződés, valamint a jogszabályi rendelkezés szerinti felelősségbiztosításról szóló biztosítási kötvény hiteles másolatait. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása következtében a közreműködői díj összegének megállapításának szabálya is változott: a 2012/2013-as támogatási időszaktól kezdődően a közreműködői díj az egyes támogatási jogcímeken a támogatott szervezet sportfejlesztési programjának megvalósítására nyújtott támogatás támogatási időszakonként számított teljes összegének legfeljebb 2%-a, de összességében legfeljebb 50 millió forint lehet. A közreműködői költségek a támogatói határozatban jogcímenként kerültek megbontásra, így a kifizetéseket is ebben a megosztásban szükséges teljesíteni.Kérdésére válaszolva a közreműködői költségekhez több számla is kapcsolódhat, ugyanakkor a könyvvizsgálónak nem feltétlenül szükséges a sportszervezettel szerződést kötnie, hanem a közreműködő cég által kiállított számla is tartalmazhatja ezen tételeket. Amennyiben részelszámolást nyújtanak be úgy a könyvvizsgálónak a 2. számú melléklet szerinti hitelesített bizonylatokat minden alkalommal be kell nyújtania, nem csupán a záró elszámoláshoz.

  A fenti választ kaptam a TAO irodától,számomra nem teljesen egyértelműen, és megerősítést szeretnék kapni arra vonatkozólag, hogy a könyvvizsgálónak a sportszervezettel - aki a támogatást elnyerte, és aki elszámol a számlákkal és egyéb bizonylatokkal - vagy a közreműködő szervezettel - akit a sportszervezet igénybe vehet a sportfejlesztési programjának előkészítésével, lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatban - kell-e szerződést kötnie."

  2012. július

  Tovább a válaszhoz


  "Választott könyvvizsgálóként végezzük egy ügyfelünknél a folyamatos könyvvizsgálatot. A szerződés utolsó éve a 2010. évi üzleti év, a szerződés 2011. május hónapban lejár. Az ügyfél a gazdasági válság hatására nagyon nehéz anyagi helyzetben van. A könyvvizsgálati szerződés értelmében havi díjazásban állapodtunk meg. 2010. július hónaptól a kibocsátott számláinkat nem fizette ki. Jelenleg a tartozása 10 havi könyvvizsgálati díj, valamennyi fizetési határidőn túli tartozás.
  Kérdésünk, hogy ilyen helyzetben kötelesek vagyunk-e a szerződés szerinti munka teljesítésére, vagy esetleg van lehetőség elállni a szerződéstől a díjazás nem fizetése miatt. "

  2011. június

  Tovább a válaszhoz


  "Egy társaság, amelynek könyvvizsgálói vagyunk, végelszámolásról dönt.
  A végelszámolási döntéssel párhuzamosan szükséges-e a könyvvizsgálati szerződés módosítása, tekintettel a beszámoló készítési időszakok változására? A végelszámolási időszak könyvvizsgálatáról szóló szerződés megköthető-e a társaság anyavállalatával?"

  2011. május

  Tovább a válaszhoz


  "A Kft ügyvezetője a megbízási szerződést tavaly aláírta a könyvvizsgálatra, azonban taggyülési határozatot, annak kivonatát, illetve taggyűlési határozat számot nem tudott ezidáig az elfogadói nyilatkozatomra produkálni. A pénzmosási adatlapot (külföldi állampolgár, aki külföldön tartózkodik, de az ügyvezetőn kívül ő is jegyzi egy személyben a céget ) a másik ügyvezetőre vonatkozóan nem adta át részemre. Vezetői levélben január hónapban az ügyvezető figyelmét felhívtam, hogy ezeket pótolja mert a könyvvizsgálatot ellehetetlenítheti.
  Folytathatom-e a cég könyvvizsgálatot ilyen hiányosságokkal, vagy jobban teszem ha elállok tőle?"

  2011. február

  Tovább a válaszhoz


  "Kft. jogelődjének tulajdonosa 2007. szeptember 27. napján kötött kamarai tag könyvvizsgálóval Megbízási szerződést a könyvvizsgálói feladat ellátására.

  Tekintettel arra, hogy a Kft. a könyvvizsgáló által elvégzett munka minősége miatt nem kívánta tovább folytatni a megbízási szerződést, törvény adta lehetőségével élve 2009. november 11. napján taggyűlés keretében a megbízási szerződést megszűntette, és új könyvvizsgálóval kötött megbízási szerződést. Ezen tényről levélben tájékozatta az első könyvvizsgálót.
  Ügyfelem jogi képviselője útján vitatja, hogy az első könyvvizsgáló által 2009. novemberében kiállított számla jogosságát, mely a szerződés szerint minden jogalapot nélkülöz, mivel 2009. gazdasági évre vonatkozóan könyvvizsgálói munkát nem végzett..
  A 2009. évi beszámoló könyvvizsgálatáért kéri a munkadíjat, annak ellenére, hogy "A szerződés szerint a könyvvizsgálati díj a könyvvizsgálói záradék és jelentés kibocsátását követően esedékes."

  A kérdés az, hogy amennyiben naptári évhez igazodó üzeleti év szerint működik a cég, és a taggyűlés 2009. november 11. napján felmondta a könyvvizsgáló megbízási szerződését, jogosult-e a könyvvizsgáló munkadíjat felszámítani, ha a Megbízási szerződés értelmében: "A szerződés szerint a könyvvizsgálati díj a könyvvizsgálói záradék és jelentés kibocsátását követően esedékes."

  2010. május

  Tovább a válaszhoz


  "A könyvvizsgálói szerződésem 2009. május 30-án lejárt. Az éves beszámolót (az ismételt közzétételre előkészített 2007. évi éves beszámolót sem) a taggyűlés nem fogadta el 2009. május 30-ig.
  Kérdésem az, hogy 2009. évi július hónapban záradékolhatom-e a 2008. évi éves beszámolót?
  "

  2009. július

  Tovább a válaszhoz