Főoldal / Lábléc

Lábléc

Adatvédelmi tájékoztató

2016. február 18.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a továbbiakban: kamara) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) és az egyéb hatályos adatvédelmi jogszabályok figyelembe véve járjon el.

1.Az adatkezelés jogalapja

A kamara részéről az Info tv. 3. § 2. pontja szerinti személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény közérdeken alapuló célból elrendeli.

A kamara a törvény által elrendelt kötelező adatkezelés keretében ügyviteli és nyilvántartási célú adatkezeléseket végez.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 17. §-a szerinti, ügyvitelhez kapcsolódó adatkezelés a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt) 5. §-ában felsorolt kamarai hatósági eljárás lefolytathatóságához kapcsolódik. Az adatkezelés alapvető célja az adott ügyhöz tartozó eljárás lefolytatásához, az adatkezelés szereplőinek azonosításához és az ügy befejezéséhez szükséges adatok biztosítása.

A nyilvántartási célú adatkezelés az Infotv.-ben, a Kkt.-ban, valamint a kamara belső szabályzataiban előre meghatározott adatkörök alapján gyűjtött adatfajtákból álló adatállományt hoz létre, az adatkezelés időtartama alatt biztosítva az adatok különböző jellemzők alapján történő visszakereshetőségét, lekérdezhetőségét.

A kamara által a Kkt. 6. § (4) bekezdése, 32-33. §-a, 43-44. §-a, 50. §-a, 70. és 73. §-a 159. §-a alapján vezetett közhiteles nyilvántartások (kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek, minősített kamarai tag könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek, valamint a minőségellenőrök nyilvántartása, illetve a harmadik országbeli könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek jegyzéke) esetében a Kkt.-ben felsorolt adatkör tekintetében az adatkezelés szintén kötelező.

Törvényi felhatalmazás hiányában az adatkezelés alapjául kizárólag a személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható személy (a továbbiakban; érintett) megfelelő tájékoztatásán alapuló, önkéntes és határozott – különleges adat esetén írásbeli – hozzájárulása szolgálhat, amelyben félreérthetetlen beleegyezését adja a megfelelő személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez.

Az adatkezelés a fenti célok esetében is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas.
Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények – így a Kkt., a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény, valamint a Ket. – ilyen rendelkezése szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerül sor, az ott meghatározott terjedelemben.

2.Az érintett jogainak gyakorlása

Az érintett jogaira és azok érvényesítésére az Info tv. rendelkezései az irányadóak.

Az érintett e szerint jogosult tájékoztatást kérni a rá vonatkozó adatkezelésről. A kamara az ügyfél kérésére tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A kamara a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni, illetve annak helyesbítését az ügyfélkapun keresztül maga elvégezni.

Az érintett jogosult kérni a rá vonatkozó adatok törlését vagy zárolását az önkéntes adatkezelés vonatkozásában. A törlés kezdeményezése a Kamarához benyújtott írásbeli kérelemmel lehetséges.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a.) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b.) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c.) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A perre a Fővárosi Törvényszék az illetékes, azonban a per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható.

3.Adatbiztonság

A kamara kiemelt gondossággal törekszik az adatok biztonságos kezelését megvalósítani, ezért megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

A kamara törekszik védeni az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

4.Egyéb szabályok

Az adatok feldolgozása elsősorban informatikai eszközökkel történik, automatizált módon, a rendszert üzemeltető beavatkozási lehetőségének korlátozásával vagy kizárásával.
A kamarai portálhasználattal kapcsolatos további adatkezelési tudnivalókat a „jogi nyilatkozat és portálhasználattal kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató” tartalmazza.
A kamara egyes karbantartási és egyéb feladatok ellátásához adatfeldolgozót vehet igénybe, az Info tv. rendelkezéseinek megfelelően. E feladatok ellátásához elengedhetetlenül szükséges mértékben az adatfeldolgozó személyes adatokhoz is hozzáférhet. Az érintett kérelmére a kamara tájékoztatást ad az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

 

- - -

Hozzájáruló nyilatkozat adattovábbításhoz (igazolvány)