Főoldal / Tudástár / Konzultáció

Konzultáció"Egy szakszervezetnek megyénként származtatott jogi személyiségű önálló adószámmal rendelkező önállóan gazdálkodó szervezeti egysége van. A szervezeti egységek elkészítik a 224/2000. (XII.19.) korm.rendelet szerinti beszámolóikat és azt megküldik az "anyaszervezetnek". Az anyaszervezet a beszámolókat honlapján közzéteszi. A 224/2000.(XII.19.) korm.rendelet 2.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed....: c) az egyesületre (...), az alapítványra (a továbbiakban együtt : civil szervezet), A 2011. évi CLXXV. tv. 2.§ szerint: E törvény alkalmazásában 6. civil szervezet: b) a magyarországon nyilvántartásba vett egyesület - a párt, a szakszervezet ... kivételével - , (2014.-ben életbe lépő módosítás szerint)

  1. A származtatott jogi személyiségű önállóan gazdálkodó szervezeteknek milyen közzétételi kötelezettsége van?
  2. A szakszervezetnek kell-e összevont beszámolót készítenie, ha igen - mi a közzététel módja és kell-e könyvvizsgálval hitelesítetni az összevont beszámolót? 3./ Ha a civil törvény szerint a szakszervezet nem civil szervezet, akkor a beszámolóval kapcsolatosan van-e az OBH-nak szerepe? Kell alkalmazni a PK-142 (1)-t?

Mivel a civil törvény szerint 2014.-től a szakszervezet nem minősül civil szervezetnek, ezért a könyvvezetésre és a beszámoló készítésre, illetve a beszámoló közzétételére és a letétbe helyezésre is a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet előírásai vonatkoznak. A szakszervezet nem készít összevont beszámolót, hanem a származtatott jogi személyiségű önálló adószámmal rendelkező önállóan gazdálkodó szervezeti egységeinek beszámolóit teszi közzé a honlapján 2014. 05.31.-ig. Ezek a beszámolók a 224/2000. korm. rendelet előírásainak megfelelően készülnek. Zavart jelent a civil törvény nagyon rossz időpontban éltbe lépő ismételt módosítása és hogy nem egyértelmű, a civil törvény mely fejezetei érvényesek a szakszervezetekre."

2014. április

A szakszervezetekre is kiterjed a számviteli törvény, valamint a 224/2000. (XII.19.) kormányrendelet. Mivel a szakszervezeteket nem a cégbíróság tartja nyilván, az Szt. ide vonatkozó letétbe helyezési és közzétételi kötelezettsége nyilván nem tud vonatkozni ezekre a szervezetekre ebben a kérdésben. Egyetértek azzal, hogy a vonatkozó kormányrendelet szerinti beszámolót kell elkészíteniük. A kormányrendeletben a letétbe helyezési és közzétételi kötelezettség a civil szervezetekre vonatkozik, de a szakszervezet nem civil szervezet, ugyanakkor az átmeneti rendelkezések nem tartalmaznak semmiféle általánostól eltérő szabályt rájuk vonatkozóan. A rendelet 20. § (5) bekezdése alkalmazható rájuk, ha semmi más külön tv. által szabályozott tevékenységet nem végeznek. Nem találtam közvetlen utalást a 20. § (2) bekezdésének alkalmazási kötelezettségére sem. Ez alapján tehát valóban nincs letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségük. A 2011. évi CLXXXI. tv. 39. § (1) bekezdése szerinti OBH felé történő beszámoló beküldésére vonatkozó külön törvényt sem találtam.Ha a főtevékenységük mellett mással is foglalkoznak, akkor az már befolyásolhatja a beszámolót és a közzétételt is egyben.

A beszámoló készítésre, a könyvvezetésre, a letétbe helyezésre és a közzétételre vonatkozó szabályokat a jelenleg hatályos előírások alapján véleményem szerint nem lehet egyértelműen meghatározni a szakszervezetek tekintetében sem, ezért a hozzájuk legközelebb álló szabályok alapján kell a döntést meghozni ezen kérdésekben. A probléma tekintetében az NGM Számviteli Főosztálya sem volt hajlandó vélemény nyilvánításra, mivel a problémát több jogszabály egyidejű tanulmányozása révén lehet csak kezelni.
Egyetértek azzal, hogy összevont (konszolidált) beszámoló készítési kötelezettsége nincs a szakszervezeteknek, mert nem értelmezhető az anya- és leányvállalati viszony sem az egyes szervezetek között, a konszolidálásnak pedig ez feltétele lenne.
 

Kormányrendelet:
20. § * (1) A cégbíróságon bejegyzett egyéb szervezet beszámolójának nyilvánosságra hozatalára a Tv. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
(2) Az a cégbíróságon be nem jegyzett egyéb szervezet, amely más jogszabály alapján fontosabb adatait köteles nyilvánosságra hozni, továbbá amely beszámolóját saját elhatározásából nyilvánosságra hozza, a közzétételnek - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében való megjelentetésével, a székhelyén történő betekinthetőséggel vagy egyéb más, a számviteli politikájában rögzített módon tehet eleget. A közzététel határideje - ha jogszabály másként nem rendelkezik - az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napja.
(3) A civil szervezet a beszámolót, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt az Ectv. szerint hozza

 

Címkék: Számviteli törvényKonzultációs szolgálatSzakszervezet