Főoldal / Tudástár / Konzultáció

Konzultáció"Néhai férjem gyermeke társaságot alapított (kft), ahol tulajdonos is és ügyvezető is egyben. Nem az én gyermekem, nem élt velünk egy háztartásban. Lehetek e ebben a cégben könyvvizsgáló?"

2014. április

A Kkt. a függetlenségi szabályokra konkrét előírásokat és etikai alapelveket is meghatároz:
61. § (1) A kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenysége során köteles
a) a függetlenségét megőrizni, és
b) objektív, pártatlan véleményt formálni.
(2) A kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég nem vehet részt megbízója döntéseinek meghozatalában.
63. § (1) A 62. § (3) bekezdésének alkalmazásában a kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég függetlenségét veszélyeztetheti, ha

a) a kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég, valamint azon könyvvizsgálói hálózat más tagja, amelyhez a kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég tartozik, által végzett jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységgel összefügg a megbízó részére teljesítendő vagy teljesített szakmai és egyéb szolgáltatás,
b) a megbízó vezető tisztségviselője vagy vezető állású munkavállalója a kamarai tag könyvvizsgáló közeli hozzátartozója,
Ebben a vonatkozásban a Kkt. szerint a közeli hozzátartozó a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott fogalom. A Ptk. pedig az alábbi meghatározást adja: közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

A fentieken kívül a Kkt. a függetlenséget tágabban is értelmezi.
65. § A függetlenséggel, objektivitással és pártatlansággal kapcsolatos részletszabályokat a kamara az alapszabályában és az etikai szabályzatában állapítja meg.
A könyvvizsgálat során elvárás, hogy a könyvvizsgáló minden tekintetben független legyen a vizsgálat alanyától. Erre tekintettel a könyvvizsgáló a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenysége során köteles a függetlenségét megőrizni és objektív, pártatlan véleményt formálni. Ennek megfelelően a könyvvizsgáló nem vehet részt megbízója döntéseinek meghozatalában és a könyvvizsgálói tevékenység ellátása során nem utasítható és senki által nem befolyásolható. A könyvvizsgálónak a könyvvizsgálói tevékenység ellátása során a függetlenségét fenyegető veszélyeket (ide értve különösen az önellenőrzést, az önérdeket, az elfogultságot, a magánjellegű kapcsolatot és a fenyegetést) folyamatosan figyelemmel kell kísérnie és elhárításukra meg kell tennie a - törvényben meghatározott - megfelelő intézkedéseket.

Jelen esetben véleményem szerint a függetlenségi követelmények sérülnek. Egyrészt a házastárs gyermeke mostoha- vagy nevelt gyermek, tehát közeli hozzátartozó, melynek fennállását nem befolyásolja, hogy az apa időközben meghalt. Másrészt az etikai szabályzatban megfogalmazott alapkövetelmény is sérül, nem teljesül az, hogy minden tekintetben fennáll a függetlenség!

Címkék: Konzultációs szolgálatFüggetlenség