Főoldal / Tudástár / Konzultáció

Konzultáció"Önkormányzat 100%-ban saját tulajdonában lévő társasággal vagyonkezelői szerződést kötött néhány éve. A vagyonkezelő társaság bevételének több mint a fele önkormányzati támogatási forrásból származik. A vagyonkezelő az eszközöket könyveiben (1. szlao) nyilvántartja, utána értékcsökkenést számol el. A vagyonkezelésbe kapott eszközök átadási értékével azonos értékben kötelezettségként (4) nyilvántartja. Az elszámolt értékcsökkenés erejéig a törvény szerint visszapótlási kötelezettsége keletkezik, melyet a 0 számlaosztályban tart nyilván. Az elmúlt időszakban teljesített visszapótlási kötelezettséget szabályosan elszámolta, és a 0 számlaosztályban csökkentő tételként könyvelte. Az önkormányzat a vagyonkezelő társaság törvény szerinti a vagyonkezelésben lévő eszközökkel kapcsolatosan fennálló visszapótlási kötelezettségét a bevételekben meg nem térülő értékcsökkenés erejéig elengedi. Ezzel egyidejűleg a vagyonkezelési szerződés is megszűntetésre kerül, az eszközöket az önkormányzat részére a vagyonkezelő visszaadja. (Használati szerződés jön majd létre.) A vagyonkezelési szerződés a törvényi szabályozáshoz képest a megszűnésre illetve a kötelezettség elengedésre részletesebb előírást nem tartalmaz.
Az elengedett visszapótlási kötelezettség összeg csak a nullás számlaosztályban kimutatott visszapótlási kötelezettséget érinti, vagy a 4. számlaosztályban nyilvántartott önkormányzattal szembeni kötelezettséget is? Tehát külön kell-e kezelni a mérlegen kívül nyilvántartott visszapótlási kötelezettség elszámolást és a vagyonkezelésbe adással összefüggésben a mérlegben kimutatott kötelezettség elszámolását?
Alkalmazott sajátos jogszabályok: 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról és 2011 évi CLXXIX tv. (Mo.helyi önkorm.) 109 §. 6. "Ha a vagyonkezelő olyan közfeladatot lát el, amely után bevételének több mint fele az államháztartás valamely alrendszeréből származik, a helyi önkormányzat a vagyonkezelési szerződésben részletezett feltételekkel a bevételekben meg nem térülő elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő összeg erejéig elengedheti a vagyonkezelőnek a helyi önkormányzattal szemben fennálló, a kezelt vagyonnal összefüggő hosszú lejáratú kötelezettségét. Ez esetben a vagyonkezelő e bekezdés szerinti kötelezettsége a bevételekben megtérülő értékcsökkenés összegéig áll fenn." Véleményem szerint: A visszapótlási kötelezettség elengedéséről hozott önkormányzati határozat csak a 0 számlaosztályban kimutatott kötelezettséget érti, a 4. szlaosztályban kimutatott hosszú lejáratú kötelezettséget nem. A vagyonkezelési szerződés megszűnése miatt a vagyonkezelésbe adott eszközök nyilvántartási értékének kivezetése után az önkormányzattal szemben tartozás áll fenn a hosszú lejáratú kötelezettségek között nyilvántartottan. Ezen összeg rendezésére lehetőség szerintem: -önkormányzat külön határozattal a társaságtól a visszapótlásra törvény szerint előírt és rendelkezésre álló pénzeszköz fedezetet elvonja - a társaság az önkormányzattal szemben keletkező követelésével a későbbiekben "kompenzálja" - az önkormányzat külön határozattal a társaság önkormányzattal szemben fennálló mérleg szerinti kötelezettségét elengedi, mely a társaságnál eredményt érintő tétellé válik."

2014. december

A 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól az alábbiakat rögzíti:
109.§. (6) bekezdése:
„ A vagyonkezelő a vagyon felújításáról, pótlólagos beruházásáról legalább a vagyoni eszközök elszámolt értékcsökkenésének megfelelő mértékben köteles gondoskodni és e célokra az értékcsökkenésnek megfelelő mértékben tartalékot képezni. Ha a vagyonkezelő olyan közfeladatot lát el, amely után bevételének több mint fele az államháztartás valamely alrendszeréből származik, a helyi önkormányzat a vagyonkezelési szerződésben részletezett feltételekkel a bevételekben meg nem térülő elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő összeg erejéig elengedheti a vagyonkezelőnek a helyi önkormányzattal szemben fennálló, a kezelt vagyonnal összefüggő hosszú lejáratú kötelezettségét. Ez esetben a vagyonkezelő e bekezdés szerinti kötelezettsége a bevételekben megtérülő értékcsökkenés összegéig áll fenn.”
A vagyonkezelési szerződés megkötésének időpontjával a vagyonkezelésbe vett önkormányzati vagyont (jellemzően tárgyi eszközök) az eszközök között, az Szt. 23. §-ának (2) bekezdése alapján - elkülönítetten - nyilvántartásba kell venni az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségekkel szemben a vagyonkezelési szerződésben rögzített értéken (elszámolt értékcsökkenés nem lehet). Az önkormányzati vagyoni eszközökről az egyedi nyilvántartást is fel kell fektetni, azon a változásokat (elsősorban az értékadatokban) folyamatosan át kell vezetni. A vagyonkezelési szerződés szerinti érték lesz általában a önkormányzati vagyoni eszközök bruttó értéke (feltételezve, hogy a rendeltetésszerű használatbavételt megelőzően pótlólagos ráfordítás nem merült fel).
A önkormányzati vagyoni eszközök rendeltetésszerű használatbavételekor az Szt. 52. §-a alapján meg kell határozni az évenként elszámolandó értékcsökkenés összegét a vagyonkezelési szerződésben rögzített bekerülési érték, a várható hasznos élettartam, a hasznos élettartam végén várható maradványérték számításba vételével. Ezen értékeket indokolt a vagyonkezelési szerződésben rögzített körülményekkel, feltételekkel alátámasztani.
Az előbbiek szerint meghatározott, évenként (negyedévenként,vagy havonta) elszámolt értékcsökkenési leírást költségként kell elszámolni (T 571 - K 129, 139, 149). A terv szerinti értékcsökkenési leírás pénzeszközeinek a felhasználására vonatkozóan a vagyonkezelési szerződésben kell intézkedni. Ezen pénzeszközök felhasználhatók a önkormányzati vagyoni eszközök felújítására (ez esetben a önkormányzati vagyoni eszközök miatti egyéb hosszú lejáratú kötelezettség nem csökken!), de azt a vagyonkezelésbe adó el is vonhatja (befizetteti a vagyonkezelési szerződés szerint!). A költségként elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás elvonása esetén a pénzügyi rendezéskor csökken a önkormányzati vagyoni eszközök miatti egyéb hosszú lejáratú kötelezettség is (T 4491 - K 384).
Szakmai véleményem szerint, ha az önkormányzat a vagyonkezelő visszapótlási kötelezettségétnek egy részét elengedi, akkor a vagyonkezelőnél a hosszúlejáratú kötelezettséget, az önkormányzat Képviselő-testületi döntésének megfelelően, az elengedett kötelezettségekre vonatkozó számviteli előírások szerint kell elszámolnia. (2000. évi C. törvény 86. §.)
 

Címkék: Konzultációs szolgálatÉrtékcsökkenési leírás