Főoldal / Tudástár / Konzultáció

Konzultáció"Sportegyesület megbízásából végeztünk TAO támogatás elszámolására vonatkozó auditot. Az ügyfelünk továbbította az EMMI Látvány-csapatsport Támogatási Főosztály sportigazgatási referens azon kérését, hogy a támogatás elszámolásához leadott számlákat az jelentést aláíró könyvvizsgáló aláírásával egyenként láttamozza. A kérést az alábbi hivatkozással támasztotta alá: 107/ 2011 Kormányrendelet: 6)64 Amennyiben a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolások összértéke adott támogatott szervezet vonatkozásában eléri a 20 millió forintot, a támogatott szervezet köteles könyvvizsgáló által hitelesített számviteli bizonylatokkal elszámolni az ellenőrző szervezet felé. A könyvvizsgálónak legalább az igénybe vett támogatás összértékét elérő, de legfeljebb 50 millió forint értékű felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amit a támogatott szervezet az elszámoláshoz benyújtott dokumentumok részeként csatolt, a támogatási időszakra szóló biztosítási kötvény hiteles másolatával igazol. A könyvvizsgáló által hitelesítendő adatok körét tartalmazó, az ellenőrző szervhez benyújtandó nyomtatványt a 2. melléklet tartalmazza.

A kormányrendelet alapján kötelezhető-e a könyvvizsgáló hogy a vizsgálat alá vont számlákat egyenként aláírja?

Mi a könyvvizsgálatot a 4400-as standard szerint hajtottuk végre és e szerint adtuk ki a jelentésünket, amiben nyilatkoztunk, hogy a csatolt elszámolásban szereplő számlák eredeti záradékolt példányát megkaptuk és azon szereplő adatokat összehasonlítottuk az elszámolásban szereplő adatokkal. A könyvvizsgálói jelentést aláírva kiadtuk, így "hitelesítettük" a dokumentumokat, ezért véleményünk szerint megfeleltünk a kormányrendelet előírásainak."

2015. július

A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályait a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet tartalmazza.
„5. A támogatások felhasználásának ellenőrzése fejezet kitér a könyvvizsgáló hitelesítési feladatára és a bizonylatok adatait tartalmazó összesítő listára is. Az ide vonatkozó szakaszok az alábbiak:
11. § (1) A támogatás, valamint a sportfejlesztési program megvalósítását biztosító saját forrás összegének felhasználásáról történő elszámolást - a (2) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel - minden évben, a támogatási időszak lezárultát követő 30 napon belül, az (5) bekezdésben foglaltak szerint záradékolt számviteli bizonylatokkal alátámasztott módon, összesített elszámolási táblázattal együttesen kell az ellenőrző szervezethez benyújtani. Az elszámolást - a 9. § (2) bekezdésében meghatározott továbbadott támogatás esetén is - a támogatott szervezet nyújtja be az ellenőrző szervezethez. A támogatás felhasználását igazoló szöveges, szakmai beszámolóhoz az összesített elszámolási táblázatot is mellékelni kell. A benyújtásra rendelkezésre álló határidő egyszeri alkalommal, legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható.
(4a) Ha a jóváhagyott sportfejlesztési programban szereplő egyes támogatási jogcímeken rendelkezésre álló támogatás teljes összege meghaladja a 20 millió forintot, a támogatott szervezet az elszámolás során a 100 ezer forint alatti számlák, illetve más, hitelt érdemlő számviteli bizonylatok benyújtásától eltekinthet, ha a (6) bekezdés szerinti könyvvizsgáló általi hitelesítés valamennyi, az összesített elszámolási táblázaton szereplő elszámolási dokumentumon szerepel.
(5) Az e rendelet alapján elszámolt számviteli bizonylatokat a támogatott szervezet köteles záradékolni, vagy a 9. § (2) bekezdésében meghatározott továbbadott támogatás esetén a támogatás végső kedvezményezettjével záradékoltatni. A záradékolt számviteli bizonylatokon szerepelnie kell annak, hogy a támogatott szervezet azt a jóváhagyást végző szervezet által meghatározott ügyszámon kiállított sportfejlesztési programot jóváhagyó határozat alapján, a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdésében meghatározott támogatás részeként számolta el.
(6) Amennyiben a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolások összértéke adott támogatott szervezet vonatkozásában eléri a 20 millió forintot, a támogatott szervezet köteles könyvvizsgáló által hitelesített számviteli bizonylatokkal elszámolni az ellenőrző szervezet felé. A könyvvizsgálónak legalább az igénybe vett támogatás összértékét elérő, de legfeljebb 50 millió forint értékű felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amit a támogatott szervezet az elszámoláshoz benyújtott dokumentumok részeként csatolt, a támogatási időszakra szóló biztosítási kötvény hiteles másolatával igazol. A könyvvizsgáló által hitelesítendő adatok körét tartalmazó, az ellenőrző szervhez benyújtandó nyomtatványt a 2. melléklet tartalmazza.”
A 2. sz. mellékletben a bizonylatok összesítése és fontosabb adatai szerepelnek, mely adatok valódiságát a könyvvizsgálónak hitelesíteni kell.
A fentiek alapján számomra egyértelmű, hogy a bizonylatokat az elszámolási táblázattal együtt kell benyújtani. A táblázatban szereplő adatok valódiságát a könyvvizsgálónak igazolni kell, ami természetesen nem jelenti az egyes bizonylatok hitelesítését. A bizonylatok hitelesítését csak egyedileg lehet elvégezni.
A (6) bekezdés alapján, amennyiben a igazolások összértéke adott támogatott szervezet vonatkozásában eléri a 20 millió forintot, a támogatott szervezet köteles könyvvizsgáló által hitelesített számviteli bizonylatokkal elszámolni az ellenőrző szervezet felé. Ez az előírás egyértelműen a számviteli bizonylatok (számla, bérfeladás, adószámítás stb.) egyedi hitelesítését követeli meg.

A fentiekre tekintettel nem értek egyet a kérdező által adott megoldással, miszerint a jelentés kiadásával és a 2. sz. melléklet aláírásával megtörtént a bizonylatok hitelesítése.

----

PONTOSÍTÁS

KÉRDEZŐ:
Szeretném pontosítani, hogy a következő kijelentést a gyakorlatban hogyan kell megvalósítani:
„A (6) bekezdés alapján, amennyiben a igazolások összértéke adott támogatott szervezet vonatkozásában eléri a 20 millió forintot, a támogatott szervezet köteles könyvvizsgáló által hitelesített számviteli bizonylatokkal elszámolni az ellenőrző szervezet felé. Ez az előírás egyértelműen a számviteli bizonylatok (számla, bérfeladás, adószámítás stb.) egyedi hitelesítését követeli meg. „
Milyen szövegezéssel, milyen adat tartalommal, pontosan kinek és hogyan kell hitelesítenie a bizonylatokat. Esetünkben 400-500 bizonylatról is szó lehet. A hitelesítés kiterjed-e minden egyes, az elszámolást alátámasztó bizonylatra (számla, szerződés, teljesítés igazolás, szállítólevél, menetlevél, mérkőzés jegyzőkönyve, szakmai beszámoló stb), annak minden egyes oldalára?
Ha korábban ezt nem tettük meg, hogyan tudjuk pótolni az elszámolások eme hiányosságát?
Szeretnék kérni standard hivatkozást is hogy ez a jellegű hitelesítés mely könyvvizsgálati standard alapján történik.

VÁLASZ
A bizonylatok hitelesítése a kormányrendelet alapján történik, ami a gyakorlatban a bizonylat könyvvizsgáló általi, bélyegzővel ellátott aláírását jelenti. Mivel ennek során a könyvvizsgáló semmilyen kimutatásról nem mond véleményt, erre nem vonatkozik könyvvizsgálati standard.
A bizonylatok egyedi hitelesítését bizonylatonként - és nem oldalanként - kell elvégezni. A bizonylatnak önmagában kell megfelelőnek lennie, ezért szükségszerűen léteznek több oldalas bizonylatok. A kormányrendelet 11. § (4a) bekezdésében foglalt könnyítés alkalmazható.
A korábbi mulasztások pótlásáról a szerződés szerinti megbízóval kell megállapodni.