Főoldal / Tudástár / Konzultáció

Konzultáció"Devizás beszámoló készítéséhez szeretnék segítséget kérni . Nem találtam ezzel kapcsolatban a kamara honlapján írásos anyagot. Ha esetleg mégis van, akkor elfogadom, ha azt küldi el részemre.
2016. 01. 21-én bejegyzett a cégbíróság egy kft-t 3 MFt-os törzstőkével. A tulajdonosok olaszok. A tevékenység export, import lesz, tulajdonképpen a gazdasági események 90 %-a euróban fog zajlani. A tulajdonosok kérése az volt, hogy devizában legyen a könyvvezetés. Hozzám mint könyvelőhöz január végén jutottak el, amikor kész társasági szerződést kaptam, be is jegyezve a cégbíróságon.
A társasági szerződésben a jegyzett tőke forintban meghatározott, a befizetés is forintban történt. ( így kaptam “őket”).
A Számviteli törvény 20 § 4. bekezdése szerint devizában lehet elkészíteni a beszámolót, ha a létesítő okiratban ezt megjelölte.
A társasági szerződésben forintban meghatározott a jegyzett tőke, és semmi nem utal a devizás beszámoló készítésére.
Az én véleményem az, hogy 2016-ban forintban lehetséges elkészíteni a beszámolót, majd legkésőbb 2016. végén módosítani kell a társasági szerződést amiben rögzítik a jegyzett tőke összegét devizában, és a beszámoló devizában való elkészítésének tényét is.
A Számviteli Politikát is ennek megfelelően kell majd módosítani 2016. év végén. Ezekkel a feltételekkel 2017-ben már lehetséges devizában készíteni a beszámolót.
Kérdésem: jól gondolom-e ?
Az MNB árfolyamot már most bejelentettük. A beszámoló devizában történő elkészítését nem kell bejelenteni máshová. ( alkalmazni fogjuk az ÁFA tv. szerinti 80-81 § szerinti árfolyamot ) A bevallás pedig 2016-ban 1629-es lesz 2017-ben pedig 1729EUD lesz.
A jogszabály minden esetben áttérést említ , ennek ellenére nem találtam sem tételes megfogalmazást, sem tiltást arra, hogy alakuló cég már induláskor választhatja a devizában való beszámoló készítését ( a felsorolt feltételekkel) .
Kérdés: választhatja-e induló cég a devizában történő beszámoló készítését?"

2016. március

Választhatja! A leírásból azonban úgy tünik, hogy az érintett cég nem választotta az Euróban történő könyvvezetést az induláskor, mert a létesítő okiratában magyar forintban határozták meg a jegyzett tőkét. Ahhoz, hogy eurós könyvvezetést végezhessenek, már a létesítő okiratban a jegyzett tőkét is euróban kellett volna meghatározni és a cégbíróságon bejegyeztetni. Mivel ez nem történt meg, már csak az Szt. áttérési szabályai szerint választhatják az eurót, mint devizanemet a beszámoló készítésre és könyvvezetésre. A kérdező válasza tehát helyes, most már áttérni csak 2016. december 31-én lehet, a létesítő okirat egyidejű módosításával. A jegyzett tőke devizában történő bejegyzésének szabályaira a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: cégtörvény) előírásait is alkalmazni kell. A jegyzett tőke devizában történő bejegyzésének időpontját - azaz a változás időpontját - a cégtörvény 30. § (4) bekezdés és a cégtörvény 25. § (1) bekezdés s) pontja alapján a cég határozhatja meg. (Melyik év január elsejétől alkalmazza ezt a szabályt!) /(s) * ha a cég a jegyzett tőkéjét devizában határozza meg, ezt a tényt, továbbá a devizanemet,/

A fentiekből következően a jegyzett tőke devizaneme és a könyvvezetés, beszámoló készítés pénzneme azonos kell, hogy legyen.

Szt. 20. § (2) * Az éves beszámolóban az adatokat - a (3)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel - ezer forintban kell megadni. Amennyiben a vállalkozó éves beszámolója mérlegének mérlegfőösszege meghaladja a száz milliárd forintot, akkor az adatokat millió forintban kell megadni.

(3) * A devizakülföldi társaságnak (a vámszabadterületi társaságnak, ideértve a devizajogszabály szerint devizakülföldinek minősülő egyéb társaságokat is) az éves beszámolót a létesítő okiratban rögzített devizában kell elkészíteni. A létesítő okiratban rögzített devizában készítheti el éves beszámolóját az európai gazdasági egyesülés, az európai részvénytársaság és az európai szövetkezet is. A devizában elkészített éves beszámolóban az adatokat a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam jegyzése szerinti devizaegységben kell megadni.
(4) * A (3) bekezdésben foglaltakon túlmenően, bármely vállalkozó euróban vagy USA dollárban készítheti el éves beszámolóját, ha erre vonatkozó döntését a számviteli politikájában az üzleti év első napját megelőzően rögzítette és a létesítő okirata szerinti devizaként az eurót, illetve az USA dollárt jelölte meg. A vállalkozó - az (5) bekezdésben foglaltak alkalmazását kivéve - e döntését legkorábban a döntést követő ötödik üzleti évre vonatkozóan változtathatja meg, amennyiben a számviteli politikáját és a létesítő okiratát ennek megfelelően módosítja.
(5) * A (3) és (4) bekezdésben foglaltakon túlmenően a létesítő okiratban rögzített - eurótól vagy USA dollártól eltérő - devizában készítheti el éves beszámolóját az a vállalkozó is, amelynél a tevékenység elsődleges gazdasági környezetének pénzneme (a funkcionális pénznem) az eurótól vagy USA dollártól eltérő deviza, feltéve, hogy
a) bevételei, költségei és ráfordításai, valamint
b) pénzügyi eszközei és pénzügyi kötelezettségei
az előző és a tárgyévi üzleti évben külön-külön több mint 25%-ban az adott devizában merülnek fel. [A feltételek fennállásának megállapításánál az a), illetve a b) pontban felsorolt tételek együttes összegét kell külön-külön figyelembe venni. A b) pont szerinti tételeknél a mérlegen kívüli tételeket figyelmen kívül kell hagyni.] Devizában felmerült tételként lehet figyelembe venni a devizaalapú tételeket is.
(5a) * Amennyiben a vállalkozó az éves beszámolót a (3)-(5) bekezdés szerint a létesítő okiratban rögzített devizában készíti el, az e törvényben egyes rendelkezések alkalmazásának feltételeként forintban meghatározott értékhatárokat a Magyar Nemzeti Bank által az adott időpontra vonatkozóan közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történő átszámítással kell figyelembe venni.
(6) * Az éves beszámoló részét képező mérleget, eredménykimutatást és kiegészítő mellékletet a hely és a kelet feltüntetésével a vállalkozó képviseletére jogosult személy köteles aláírni.

Címkék: Konzultációs szolgálatSzámviteli törvényDevizás értékelések