Főoldal / Tudástár / Konzultáció

Konzultáció"Korlátolt felelősségű társaság két 50-50%-os résesedéssel rendelkező tulajdonosa a társaság szétválasztását határozta el oly módon, hogy a társaságból kiválik egy másik kft. Továbbműködő társaság az egyik tulajdonosé, kiváló társaság a másik tulajdonosé lesz. Kilépő tagok és újonnan belépő tagok nincsenek. Az átalakulás könyv szerinti értéken történik. A két tulajdonos megállapodott az eszközök és a kötelezettségek megosztásában, és ehhez rendelten alakult ki a saját tőke megosztási aránya a vagyonmérleg-tervezetben. A tulajdonosok az eszközökhöz ragaszkodnak, elsősorban a részesedésekhez és követelésekhez, illetve meghatározott kötelezettségeket szeretnének átvállalni, számukra a megosztás nyomán kialakuló vagyonmegosztási arány másodlagos. Az átalakulás bejegyzése után, a végleges vagyonmérleg elkészülte előtt a társaság tulajdonában lévő egyik részesedésre vonatkozóan értékvesztést kell elszámolni, és ennek következtében a kiváló társaság eszközei között kisebb értékkel szerepel az adott részesedés, ezért a kiváló társaságra eső vagyonmegosztási arány a tervezetben foglalt aránynál kisebb lesz. Tulajdonosok nem szeretnének más eszközt kiadni/kivinni a kieső érték helyett, illetve a kötelezettségek megosztásán sem kívánnak módosítani. Mindkét tulajdonos azt szeretné, hogy a vagyonmegosztás aránya módosuljon. Mindkét társaság jegyzett tőkéje, működőképessége biztosított a módosított vagyonmegosztási arány esetén is. A két társaság jegyzett tőkéje természetesen változatlan marad.

Jogukban áll-e a tulajdonosoknak eltérni a vagyonmérleg-tervezetben szereplő aránytól, és egy másik vagyonmegosztási arányban megállapodni a végleges vagyonmérlegben?

Megítélésem szerint nincs olyan jogszabály, amely kizárná, ill. megfosztaná a tulajdonosokat attól a joguktól, hogy -- azonos tulajdonosi szándékuknak megfelelően -- az eredeti szétválási szerződést egy kiegészítő, módosító megállapodással megváltoztassák, és az új vagyonmegosztási arányt rögzítsék. A diszpozitív Ptk. (3:47 pontja szerint) szétválásra is vonatkozó 3:134. § paragrafusának 1. pontja csak a jegyzett tőkére írja elő, hogy „az átalakulás befejezése előtt meg kell határozni a jogutód tagjait a tervezett jegyzett tőkéből megillető hányadot..” A 2013. évi CLXXVI. törvény egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról előírja az átalakulási tervben foglalt vagyonmegosztási arány kötelező közzétételét (19. § 1. b), ugyanakkor nem szerepel kifejezett tiltás az ettől való eltérésre. Megítélésem szerint, amennyiben a hitelezők érdeke nem sérül, a vagyonmérleg-tervezet megosztási arányától el lehet térni. Jelen esetben nem kértek hitelezők fedezet elkülönítést követelésre, a 2013. évi CLXXVI. törvény 10. §-ban foglalt körülmények nem állnak fenn. A hitelezők érdeke ebben az esetben nem sérül, különösen akkor nem, ha például a társaság értesíti hitelezőiket a vagyonmegosztási arány változásokról (a társaságnak kevés számú hitelezője van). "

2016. június

A szétválásoknál, ezen belül a kiválásnál is tulajdonképpen kétszer kellene dönteni a vagyon megosztásáról. Ennek legfőbb oka az, hogy a vagyonmérleg-tervezet elkészítése és a cégbírósági bejegyzés időpontja között eltelt időszakban olyan változások állhatnak be a vagyonban gazdálkodási okok miatt, amit kezelni kell az érintetteknek. A kérdéses helyzet is ilyen. Kapott a kiváló társaság egy részesedést, amelynek értékvesztését kellett elszámolni. A leírás alapján ehhez nem szükséges további szerződés-módosítás, mert a vagyonmérleg-tervezetben szereplő saját tőke és a végleges saját tőke csak a tv-ben felsorolt okok miatt változhat meg, és a kérdéses ok nem más, mint gazdálkodásból eredő eredményhatás, ebből következően az arányok is a saját tőke belső struktúrájában megváltozhatnak. Egy dolog biztosan nem változhat meg, még szerződés alapján sem, ez pedig a jegyzett tőke, amit a cégbíróság bejegyez. Természetesen nem látom én sem annak tiltását, hogy a felek azon kérdésekben módosítsák a szerződést, amely nem szolgál alapul a cégbírósági bejegyzéshez. Az átalakulási tv. tartalmaz egy olyan általános előírást, miszerint azon vagyoni elemeket, amelyekről a szerződésben nem rendelkeztek, azok a vagyonmegosztás arányában illetik meg a feleket. Célszerű tehát figyelemmel lenni az ilyen helyzetekre, akár úgy is, hogy szerződést módosítanak és eldöntik, hogy a vagyon kit, milyen mértékben illet meg. Értelemszerűen erről már az eredeti szerződésben is dönthetnek a felek.
Mindkét kérdésre tehát az a válasz, hogy igen!