Főoldal / Tudástár / Konzultáció

Konzultáció"Tevékenységem során felmerült, hogy mikrogazdálkodó beszámolója esetén mely standardo(ka)t kell figyelembe venni a könyvvizsgálói vélemény kialakításánál a könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatos standardokban bekövetkezett jelentős változások miatt. A mikrogazdálkodói beszámoló szabályozását a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról szóló 398/2012. (XII. 20.) kormányrendelet tartalmazza. Az 1. és a 2.sz. mellékletben szereplő mérleg és eredménykimutatás séma megegyezik az egyszerűsített éves beszámolóéval, kiegészítő mellékletet nem kell készíteni.
Továbbá egy nem közhasznú egyéb szervezet, egy lakásszövetkezet (társasház) a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016.(XII.28.) kormányrendelet szerint készíti a beszámolóját, melynek szintén nem része a kiegészítő melléklet (annak ellenére, hogy a neve egyszerűsített éves beszámoló). Ezen egyéb szervezetekre a Kormányrendelet 30-34.§.-a és a 3. és 4. sz. melléklete vonatkozik. A fentiekhez hasonlóan, a lakásszövetkezet esetében is felmerül a könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatban megfogalmazott kérdés. Tavaly volt séma a kamara honlapján a társasházakra, de most a megváltozott könyvvizsgálati standardok alapján aktualizált jelentésminták között nem találtam a honlapon a társasházakra vonatkozó jelentésmintát.

Kérdés
Milyen típusú könyvvizsgálói jelentést kell alkalmazni egy mikrogazdálkodói- és egy lakásszövetkezeti (társasházi) egyszerűsített éves beszámoló esetében?

A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
Figyelemmel a fentebb hivatkozott jogszabályokra, véleményem szerint a megváltozott (felülvizsgált) ISA 700-as standardban foglaltakat kell alkalmazni mindkét esetben a könyvvizsgálói jelentés kialakításánál."

2017. május

Könyvvizsgálói jelentés mikrogazdálkodó beszámolójáról
Először is utalni szeretnék arra, hogy a számviteli törvény szerint mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót csak az a vállalkozó készíthet – egyéb más kitételek teljesítése mellett –, amely könyvvizsgálatra nem kötelezett. De annak nincs akadálya, hogy a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló készítésére jogosult vállalkozás a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóját önkéntesen, saját elhatározása szerint könyvvizsgálóval felülvizsgáltassa. Ebben az esetben viszont, ha a vállalkozás a Ptk. szabályai szerinti állandó könyvvizsgálót választott, akkor a 2007. évi LXXV. törvény (Kkt.) 3.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálat kerül végrehajtásra a vállalkozás mikorgazdálkodói egyszerűsített éves beszámolója tekintetében.
A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatok közül, a számviteli jogszabályok szerint az üzleti évről készített beszámoló könyvvizsgálatáról a számviteli törvény (beleértve a felhatalmazása alapján kiadott számviteli kormányrendeleteket is) rendelkezik, és a könyvvizsgálatot a hatályos Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok (MNKS) alapján kell elvégezni. A mikrogazdálkodói beszámoló esetében tehát figyelemmel kell lenni a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról szóló 398/2012. (XII. 20.) kormányrendeletre is. A kormányrendelet 3. § (2) pontja kimondja:
„A mikrogazdálkodó a mikrogazdálkodói beszámoló tekintetében az Szt. megbízható és valós összképre vonatkozó követelményének e rendeletben foglaltak betartásával tesz eleget.”
A számviteli törvény 155.§ (1) bekezdése értelmében a könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a vállalkozó által az üzleti évről készített beszámoló a törvény előírásai szerint készült, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad a vállalkozó vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről. A 2016. december 15-én hatályba lépett, módosított MNKS 33-36. pontjából szintén az következik, hogy a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatának célja annak megállapítása, hogy a beszámoló megbízható és valós képet ad-e.
A fentiek alapján tehát arra a következtetésre lehet jutni, hogy
1. a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló a megbízható és valós összkép követelményét előíró keretelv szerint készül (még akkor is, ha a megbízható és valós összkép követelménye a kormányrendelet szerinti sajátosságokkal érvényesül),
2. a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóra, amennyiben annak felülvizsgálatára könyvvizsgálót választottak, szintén érvényes lesz a számviteli törvény 155.§ (1) bekezdésének előírása a könyvvizsgálat célját illetően, valamint
3. a mikrogazdálkodói beszámolóra a könyvvizsgálói jelentést a teljes általános célú pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatára vonatkozó (felülvizsgált) ISA 700-as standard szerint, azzal összhangban kell elkészíteni.

Könyvvizsgálói jelentés társasház beszámolójáról
A társasházra a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016.(XII.28.) kormányrendelet előírásai vonatkoznak. E kormányrendelet 16. § (3) bekezdésében foglaltak alapján egyértelmű, hogy az üzleti évről készített beszámoló felülvizsgálatára megválasztott könyvvizsgáló feladata a beszámoló valódiságának és jogszerűségének ellenőrzése (tekintet nélkül arra, hogy kötelező előírás-e a könyvvizsgáló választása vagy az egyéb szervezet a könyvvizsgálót saját elhatározásából választotta). A lakásszövetkezet/társasház beszámolójára vonatkozó könyvvizsgálói jelentés tekintetében is hasonló következtetésre lehet tehát jutni, vagyis a (felülvizsgált) ISA 700-as standardban foglaltakat kell alkalmazni a könyvvizsgálói jelentés megszerkesztésénél. A megváltozott standardnak megfelelően aktualizált új jelentésmintát a társasházi beszámolóra a Szakértői Bizottság nem dolgozott ki, ezért ilyen aktualizált jelentésminta a kamara honlapján nem található.

A kérdésben érintett mindkét beszámoló típus esetében, ezekre vonatkozó jelentésminták hiányában, a könyvvizsgálói jelentés kidolgozásához javaslom az egyszerűsített éves beszámoló új jelentésmintáját alapul venni, a mikrogazdálkodói beszámoló, illetve a társasházi beszámoló esetében nem releváns részek kihagyásával.

Címkék: Konzultációs szolgálatMikrogazdálkodói beszámoló