Főoldal / Tudástár / Konzultáció

Konzultáció"Egy közhasznú gazdasági társaság önkormányzati tulajdonú térségi társulástól vagyonkezelő szerződés alapján eszközöket vett át. Az eszközök értékcsökkenési leírása 2016. évben költségként elszámolásra került.
A kötelezettséget (átvett vagyon szerződés szerinti értékének megfelelően) hosszú lejáratú kötelezettségként tartja nyilván. Szerződésük értelmében a gazdasági társaság legalább az elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő mértékben köteles gondoskodni az eszközök pótlólagos felújításáról, pótlásáról.
A csatolt cikkben, az időszerű kérdések rovatban arról írnak, hogy a gazdasági társaság köteles lekötött tartalékot képezni az eszközök után elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő összegben.
Kérdésem:
•a számviteli törvény előírásai között a 38 §. (3) bekezdés g) pontja hivatkozik a más jogszabály alapján történő lekötésről. A jelen gazdasági esemény könyvelését ide kellene besorolni? A 2011. évi CLXXXIX tv. 109. §. (6) bekezdése rendelkezik önkormányzati vagyon kezeléséről, és ezen jogszabály előírja tartalék képzését. De a gazdasági társaságok esetében a számviteli törvény nem alkalmaz tartalék fogalmat, ezért én nem igazán értek egyet ezen könyvelési metodikával. A vagyonkezelői szerződés erre vonatkozóan nem tartalmaz előírást. Ellenben a 0-s számlaosztályban történő nyilvántartást, és az értékcsökkenésnek megfelelő pénzeszköz elkülönítését fontosnak tartom.
Amennyiben mégis szükséges a lekötött tartalék képzése, megtehető-e, hogy csak az eredménytartalék terhére történik a lekötés, és a tőketartalékban lévő összeget változatlanul hagyják"

2017. június

Tekintettel arra, hogy külön jogszabály előírja a tartalékképzési kötelezettséget és a számviteli törvény pedig hivatkozik ezekre az előírásokra, nem nagyon kérdőjelezhető meg az elszámolási kötelezettség. Ebből adódóan a lekötött tartalék képzése a gazdasági társaságokra is vonatkozik, ha a hivatkozott törvény hatálya alá tartozó vagyonkezelésre szerződött, és ez még akkor is igaz, ha a szerződés erről kifejezetten nem rendelkezik.

A hivatkozott cikk egyértelműen fogalmaz megítélésem szerint, amikor azt mondja, hogy a tőketartalékból vagy az eredménytartalékból kell fedezetet biztosítani a kötelezettségekre. A logikai „vagy” szerintem lehetővé teszi, hogy a társaság döntsön arról, mi legyen a fedezet. Egy esetben nincs választási lehetőség, ha nincs tőketartalék, mert akkor biztosan csak az eredménytartalékból lehet lekötött tartalékot képezni. Ez akkor is igaz, ha ezáltal az eredménytartalék negatívvá válik. Ezt alátámasztja a törvényi szövegezés is, mert abban szinte nincs is különbség, lásd az Szt. 38. § (2) c) pontját és a 38. § (3) g) pontját. Véleményem szerint a tv. nem tartalmaz az adott esetre prioritást, nincs meghatározott sorrendiség előírva.

Így a kérdésre adott válaszom az, hogy igen, megtehetik, hogy a teljes összeget az eredménytartalékból kötik le és nem a tőketartalékot használják erre a célra.

 


51/2016. Számviteli kérdés: Az önkormányzati vagyon kezelésére, az azzal összefüggő kötelezettségekre, így a visszapótlási kötelezettségre is, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: ötv.) önkormányzati vagyon fejezete tartalmaz előírásokat. Ezen előírások alapján a vagyonkezelő a vagyon felújításáról, pótlólagos beruházásáról legalább a vagyoni eszközök elszámolt értékcsökkenésének megfelelő mértékben köteles gondoskodni, és e célra az értékcsökkenésnek megfelelő mértékben köteles tartalékot képezni.
A hivatkozott előírás alapján a pótlási, felújítási kötelezettségre a vagyonkezelt eszköz után elszámolt terv szerinti értékcsökkenésnek megfelelő összegben lekötött tartalékot (és nem céltartalékot) indokolt képezni, ha annak fedezetét a vagyonkezelő más módon nem biztosította. A lekötött tartalékot a számviteli törvény előírása alapján a tőketartalék vagy az eredménytartalék terhére lehet megképezni. Amennyiben nincs a vagyonkezelőnek tőketartaléka, vagy annak összege nem nyújt elegendő fedezetet a pótlási, felújítási kötelezettség összegére, akkor az eredménytartalék terhére képezhető a jogszabályi előíráson alapuló visszapótlási kötelezettség miatti tartalék. Amennyiben nem áll rendelkezésre eredménytartalék, vagy nem elegendő összegben, de a jogszabály által előírt tartalékképzési kötelezettség fennáll, akkor is meg kell képezni a lekötött tartalékot az eredménytartalék terhére, ha emiatt az eredménytartaléknak negatív egyenlege lesz, vagy a negatív egyenlege nő.
[A számviteli törvény 23. §-a (2) bekezdése, 38. §-a (3) bekezdésének g) pontja és (5) bekezdése, 42. §-a (5) bekezdése]
Ötv. VI. fejezet: 109. §(6) * A vagyonkezelő a vagyon felújításáról, pótlólagos beruházásáról legalább a vagyoni eszközök elszámolt értékcsökkenésének megfelelő mértékben köteles gondoskodni és e célokra az értékcsökkenésnek megfelelő mértékben tartalékot képezni. Ha a vagyonkezelő olyan közfeladatot lát el, amely után bevételének több mint fele az államháztartás valamely alrendszeréből származik, a helyi önkormányzat a vagyonkezelési szerződésben részletezett feltételekkel a bevételekben meg nem térülő elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő összeg erejéig elengedheti a vagyonkezelőnek a helyi önkormányzattal szemben fennálló, a kezelt vagyonnal összefüggő hosszú lejáratú kötelezettségét. Ez esetben a vagyonkezelő e bekezdés szerinti kötelezettsége a bevételekben megtérülő értékcsökkenés összegéig áll fenn.
(7) A vagyonkezelő a vagyonkezelésébe vett vagyon használatából, működtetéséből származó bevételeit, illetve közvetlen költségeit és ráfordításait elkülönítetten köteles nyilvántartani oly módon, hogy az a saját vagyonnal folytatott vállalkozási tevékenységéből származó bevételeitől, költségeitől és ráfordításaitól egyértelműen elhatárolható legyen.
38. § (2) c) a más jogszabály szerint vagy a vállalkozó saját elhatározása alapján lekötött - kötelezettségek fedezetét jelentő - tartalékot,
38. § (3) g) más jogszabály szerint vagy a vállalkozó saját elhatározása alapján lekötött - kötelezettségek fedezetét jelentő vagy saját céljait szolgáló - tartalékot.

Címkék: ÁfaKonzultációs szolgálat