Főoldal / Tudástár / Konzultáció

Konzultáció"Zrt. alapítás: egy tulajdonos, X Kft., apportba ad árukészletet 6 millió forint értékben. (az X. Kft., az újonnan alakuló Zrt.-nek)

Kérdés
Erre szeretnék kérni segítségként egy "jelentés" mintát. Ami megfelel az új Ptk. szerinti formának. Az alapító okirathoz szeretnénk csatolni, amit már csak emiatt nem tud a Zrt. leadni"

2018. április

Azzal kell kezdenem, hogy a kamara nem adott ki apport érték hitelesítésére vonatkozó jelentésmintát, és legjobb tudomásom szerint a Szakértői Bizottság ilyen mintát ezután sem tervez kidolgozni.
Álláspontom szerint, a Ptk. 3:251. § (1) bekezdésében előírtak szerinti, könyvvizsgáló vagy a nem pénzbeli hozzájárulás tárgyát képező vagyontárgy értékeléséhez szükséges szakértelemmel rendelkező (más) szakértő által elvégzendő értékelési feladat nem minősül könyvvizsgálatnak, sem átvilágításnak, sem bizonyosságot nyújtó egyéb szolgáltatásnak, sem kapcsolódó szolgáltatásnak abban az értelemben, ahogyan ezeket a megbízás típusokat a vonatkozó nemzetközi standardok meghatározzák. Azt, hogy az apport értékének hitelesítése nem minősül könyvvizsgálatnak, nézetem szerint a Ptk. előzőekben hivatkozott előírásai is alátámasztják azzal, hogy kimondják, ezt a feladatot más, a vagyonértékelésben jártas (nem könyvvizsgáló) szakértő is elvégezheti.
Arról, hogy mit kell tartalmaznia a Ptk-ban előírt jelentésnek, a Ptk. kellő útmutatást ad, mely szerint a jelentés tartalmazza a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás leírását, értékét, értékelését, az alkalmazott értékelési módszer ismertetését és azt, hogy az értékelést érintő új befolyásoló körülmény nem merült fel. A könyvvizsgálónak vagy szakértőnek a jelentésében nyilatkoznia kell arról, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak az alapítók által előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van-e az ellenében adandó részvények számával, névértékével. Valójában tehát egy vagyonértékelési feladatot, az értékelés felülvizsgálatát kell elvégezni és a könyvvizsgáló által megállapított értékről, valamint a fentiekről nyilatkozni.
Láttam már olyan jelentéseket, amelyet az apport értékeléséről a 805. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard alapján állítottak össze. Ez a standard azonban véleményem szerint nem lehet releváns erre a feladatra és így a kiadandó jelentésre sem, mert ez a standard egy egyedüli pénzügyi kimutatás vagy egy pénzügyi kimutatás konkrét elemének a könyvvizsgálatára vonatkozik. Az apport értékelés felülvizsgálata pedig egyrészt nem könyvvizsgálat, másrészt, az apportértékeléssel összefüggésben nem készül az értékelés időpontjára, mint mérlegfordulónapra jogszabályban előírt pénzügyi kimutatás (éves beszámoló), mivel ilyen kötelezettség a jogszabályban nincs előírva.
A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékéről a Ptk.-ban előírt jelentés összeállításánál az alábbi szempontokat javaslom figyelembe venni:

 • Kerülni kell minden olyan elemet, illetve kijelentést, ami arra utalhat, hogy a jelentés egy független könyvvizsgálói jelentés lenne, amelyben a könyvvizsgáló véleményt nyilvánít az apport értékéről. Ne szerepeljen a jelentésben tehát többek között az, hogy:
  • független könyvvizsgálói jelentés,
  • a vezetés felelőssége, illetve a könyvvizsgáló felelőssége és ezek leírása (vagy ha mégis szerepel, akkor legalább ne a könyvvizsgálati standardokból változtatás nélkül átvett módon),
  • a vélemény (vagy záradék) szakasz, illetve ezek a kifejezések.
 • Szerepeljen benne mindazon tartalom és szempontok, amiket a Ptk. előír, ugyanakkor javaslom, hogy olyan további információk vagy kijelentések ne szerepeljenek benne, amit a jogszabály nem ír elő.
 • A jelentés címe lehet például ez: Jelentés nem pénzbeli hozzájárulás értékének felülvizsgálatáról (vagy megállapításáról).
 • Az apport tárgy értékével kapcsolatban szerepeljen benne egyrészt az, hogy az apportot szolgáltató részvényes milyen értéket határozott meg, másrészt az, hogy mennyi a könyvvizsgáló által elfogadott, igazolt érték.
 • Az értékelés céljának közlése mellett (cél: a Ptk. szerinti előírásoknak való megfelelés a társaságba való nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával összefüggésben) célszerű a jelentésnek az erre a célra való felhasználására való korlátozása.

Bízom benne, hogy ezeknek a szempontoknak a figyelembe vételével kamarai jelentésminta nélkül is össze tudja állítani a Ptk-ban foglalt követelményeket kielégítő tartalmú jelentését.
 

Címkék: Polgári jog (Ptk.)JelentésekKonzultációs szolgálat