Főoldal / Tudástár / Konzultáció

Konzultáció"Ügyfelünk egy a számviteli törvény szerint könyvvizsgálatra kötelezett betéti társaság, amely 2017.09.30. napjával jogutódlással (négy kisebb kft. vált ki belőle) megszűnt. A jogutódok társasági szerződésében szintén minket jelöltek meg, mint választott könyvvizsgálót. A társaság a végleges vagyonmérleget elkészítette, és azt a vagyonmérleget felülvizsgáló kolléga szabályszerűen hitelesítette is. Ettől eltérően a társaság a 2017.09.30. napjával elkészített (megszűnéses) beszámoló auditálását tőlünk nem kérte, mivel ismeretei szerint arra nem volt kötelezett. Az IM által működtetett beszámoló portálon az „átalakulás miatti üzleti évet záró” beszámoló közzétételre került, de ehhez a társaság a végleges vagyonmérleghez tartozó könyvvizsgálói jelentést csatolta, és az azt hitelesítő kollégát jelölte meg auditorként, nem pedig cégjegyzékben szereplő választott könyvvizsgálót. Mi a 2017.09.30. napjával elkészült beszámolót nem auditáltuk, arra jelentést nem adtunk, egyebekben sajnos még a cégbejegyzés tényéről sem volt tudomásunk. A beszámolót elfogadó záró taggyűlésre meghívást nem kaptunk.

Kérdés
Most a 2017.10.01. és 2017.12.31. közötti csonka üzleti év auditálása történne. Bizonylatanok vagyunk annak megítélésében, hogy kiadhatunk-e pl. ellenvéleményt vagy korlátozást tartalmazó jelentést ilyen esetben, vagy kötelezően „a véleménynyilvánítás visszautasítása” jelentés lehet csak megfelelő. Mellőzheti-e a társaság a 2017.09.30-i nappal készített "átalakulás miatti üzleti évet záró” felülvizsgáltatását a cégjegyzékben feltüntetett könyvvizsgáló által? Mi a helyes eljárás ilyen esetben?

A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
A 2017.12.31. fordulónapi beszámoló előző időszaki adatai általunk nem hitesítettek, a vagyonmérleget hitelesítő kolléga az eredménykimutatásra vonatkozóan természetesen szintén nem alkotott véleményt, illetőleg a mérleg esetében is más jogszabályok, más szakmai eljárásrend alapján végezte el a munkáját. Úgy véljük, hogy elsődlegesen intézkednie kell a társaságnak a már közzétett beszámoló eltávolításáról (passziváltatásáról), majd ezt követően nekünk auditálnunk kell először a 2017.09.30, majd a 2017.12.31. fordulónappal elkészített beszámolókat. Ez esetben már nem lenne akadálya a beszámoló(k) korlátozástól mentes záradékolásának."

2018. június

Lényegében egyetértek az álláspontjával, illetve a végkövetkeztetésével. A könyvvizsgálói vélemény típusa kérdésben azonban eltér az álláspontom, amire a válaszomban később majd kitérek.

Megszűnő Bt. könyvvizsgálata
A tényállás szerint a Bt. különválás következtében 2017.09.30-án az újonnan létrejött négy Kft jogutódlása mellett megszűnt. Ekkor a Bt. elmulasztotta a tevékenységet lezáró számviteli törvény szerinti beszámolójának a könyvvizsgálatával megbízni a könyvvizsgálót.
Ezt a jogszabálysértést a könyvvizsgálónak mindenképpen jeleznie kell a volt megbízója (annak jogutódja) felé, különösen, ha egyébként a 2017. üzleti évre érvényes állandó könyvvizsgálói megválasztással és megbízással rendelkezett. A Bt. esetében ugyanis a 2017.09.30-án zárult üzleti évet lehet a 2017. üzleti évnek tekinteni, amelyre vonatkozó beszámolót, az érvényes könyvvizsgálói megbízásra tekintettel, a könyvvizsgálónak záradékolnia (véleményeznie) kellett volna. Ha ez nem történt meg, akkor a könyvvizsgáló nem tudta a megbízási szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesíteni a megbízója felé, ezért neki is érdeke, hogy ezt utólag pótolni tudja.

Jogutód Kft.-k könyvvizsgálata
A számviteli törvény 136. § (4) bekezdése értelmében a könyvvizsgáló által hitelesített (végleges) vagyonmérleg az átalakulás számviteli bizonylata. E vagyonmérleg alapján nyitja meg a könyveit az újonnan létrejött jogutód társaság. A jogutód társaság(ok) első üzleti évét (a 2017.12.31-i beszámolót) vizsgáló könyvvizsgáló számára a nyitóegyenlegek vizsgálatát a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok, azon belül az 510. témaszámú Első könyvvizsgálati megbízások - nyitóegyenlegek című nemzeti standard szerint kell elvégezni. Ezt a munkát attól függetlenül el kell végezni, hogy egyébként a (végleges vagyonmérlegek szerinti) nyitóegyenlegek alapját képezett, a jogelőd cég üzleti évet záró beszámolója könyvvizsgálva volt-e vagy nem, és ki végezte annak könyvvizsgálatát. Ennek a ténynek a nyitóegyenlegekre vonatkozó vizsgálati eljárások szempontjából van csak jelentősége. Ha az üzleti évet záró beszámoló volt könyvvizsgálva, akkor a jogutód könyvvizsgálója erre a könyvvizsgálói munkára támaszkodhat, ha azt megfelelőnek tartja, de ha nem volt könyvvizsgálva, akkor neki magának kell a nyitóegyenlegek teljes vizsgálatát elvégeznie. Jogutódlás esetén szóba jöhet az átalakulási végleges vagyonmérlegek könyvvizsgálójának a munkájára való támaszkodás a vele való kapcsolatfelvétel alapján, ami kiegészül a nyitóegyenlegekkel kapcsolatban fellelhető végleges vagyonleltárak és más számviteli bizonylatok vizsgálatával. Ha az elvégzett munka alapján a könyvvizsgáló meg tudott győződni a nyitóegyenlegek helyességéről, azok lényeges hibától való mentességéről, akkor tiszta véleményt lehet adni a jogutód Kft.-k 2017.12.31-i mérlegfordulónappal készített éves beszámolójára. Nem lehet tehát korlátozott véleményt, ellenvéleményt vagy véleménynyilvánítás visszautasítását adni a jogutód Kft.-k első üzleti évi beszámolójára pusztán a miatt, mert a jogelőd Bt. utolsó beszámolója a törvényes kötelezettség ellenére nem volt könyvvizsgálva. Ezt a jogszabálysértést a Bt. követte el, ez a jogutódoknak nem róható fel. Az átalakulásra (különválásra) a törvényben előírt könyvvizsgálatot pedig lefolytatták, tehát a nyitóegyenlegek alapját képező végleges vagyonmérlegeket független könyvvizsgáló hitelesítette. Megjegyzem, hogy téves az a nézet, miszerint a vagyonmérlegek könyvvizsgálójának nem ugyanazon szakmai standardok alapján kell eljárnia. Ha a vagyonmérlegek könyvvizsgálója nem tud a szétvált jogelőd társaság állandó könyvvizsgálójának a munkájára támaszkodni, akkor neki kell elvégezni azokat az eljárásokat, amelyek révén a nemzeti standardok szerinti véleményt tud formálni a vagyonmérlegekről és az azokban kimutatott egyenlegekről.

Összegzés
A jogelőd Bt. (illetve az e kötelezettségei tekintetében jogutód társaság) véleményem szerint is akkor jár el helyesen a kérdésben vázolt esetben, ha a 2017.09.30-i tevékenységet lezáró nem auditált beszámolóját passziváltatja, majd utólag elvégezteti annak könyvvizsgálatát és az így auditált beszámolót beküldi a céginformációs szolgálathoz. Ezt azonban nem azért kell megtennie, hogy a jogutód Kft.-k tiszta záradékot (véleményt) kaphassanak az első üzleti évi beszámolójukra, mert ez nem feltétele annak. Az elkövetett jogszabálysértés megszüntetése miatt kellene ezt megtenni. A jogszabálysértésekkel kapcsolatban azonban mindig maga a társaság dönti el, hogy fenntartja-e a jogsértő állapotot vagy azt inkább megszünteti. A könyvvizsgálónak természetesen az a feladata, hogy a társaságot arra kérje fel, hogy intézkedjen a jogsértés megszüntetése iránt, jelen esetben tehát a megszűnt Bt. tevékenységet lezáró beszámolója könyvvizsgálatának utólagos elvégeztetése iránt. Mivel a konkrét esetben a jogelőd Bt., illetve a jogutód Kft.-k állandó könyvvizsgálója ugyanaz a személy (társaság), így az utólagos könyvvizsgálattal a könyvvizsgálónak saját maga által megszerzett közvetlen bizonyítéka lesz a jogutódok nyitóegyenlegeinek alátámasztottságáról. Ezért is célszerű, ha a jogutód Kft-k beszámolóinak az auditálására a jogelőd Bt. utólagos könyvvizsgálatát követően kerül sor.
Amennyiben azonban az a döntés születik, hogy a megbízó nem végezteti el a jogelőd Bt. utólagos könyvvizsgálatát, akkor ennek hiányában, a jogutód Kft.-k könyvvizsgálatával kapcsolatban a fent leírt módon kell eljárni. Ennek során nem lehet „automatikusan” tiszta záradéktól eltérő véleményt adni a jogelőd Bt.-nél elkövetett jogszabálysértés miatt. Nem tiszta záradékot (véleményt) csak akkor lehet adni, ha ezekkel a beszámolókkal kapcsolatban a nyitóegyenlegekre vonatkozó vizsgálat során megállapítást nyer, hogy ténylegesen lényeges hiba van az előző év adatánál feltüntetett tárgyévi nyitóegyenlegekben.

Címkék: ÁtalakulásKonzultációs szolgálat