Főoldal / Információ / Hallgatóknak

Hallgatóknak

Tájékoztató az okleveles könyvvizsgálói képzésre jelentkezők részére

2014. január 9.

23261033.jpg

1. Regisztráció

Az okleveles könyvvizsgálói képzésre történő jelentkezés feltételeit a szakképzési és vizsgaszabályzat F) fejezete tartalmazza: http://www.mkvk.hu/informacio/hallgatoknak/vizsgaszabalyzat

A felvételi kérelem a kamara honlapjáról letölthető:
http://www.mkvk.hu/informacio/hallgatoknak/nyomtatvanyok

A felvételi eljárás közigazgatási hatósági eljárás, melynek lefolytatásáért a jelentkezőnek 25.000 Ft közigazgatási hatósági eljárási díjat kell megfizetnie a kamara részére.
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara bankszámlaszáma:
12010855 - 01283148 – 00100002

A felvételi kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • felsőoktatási intézményben szerzett oklevél hiteles másolata,
 • mérlegképes könyvelői bizonyítvány hiteles másolata (aki rendelkezik mérlegképes regisztrációval, a nyomtatványon tüntesse fel a számát, azonban ez nem feltétele a jelentkezésnek),
 • 1 év szakmai gyakorlatra vonatkozó eredeti munkáltatói igazolás (bármilyen számviteli, pénzügyi, ellenőrzési szakterületen eltöltött 1 év elfogadható, azzal a megkötéssel, hogy az 1 évet a diploma megszerzését követően, valamint a felvételi kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül kell teljesíteni),
 • az eljárási díj befizetését igazoló bizonylat.

A benyújtandó dokumentumokról készített másolatot hitelesíteni lehet a kibocsátó intézménynél, közjegyzőnél vagy a Kamarában.
A benyújtott felvételi kérelmeket az Oktatási Bizottsága havonta bírálja el. A kérelmezőt a Főtitkári Hivatal határozatban értesíti a felvételről vagy elutasításról, mely határozat - felvétel esetén - tartalmazza a regisztrációs számot és a hallgatói titkos kódot.
A jelentkező ezen engedélyező határozat birtokában iratkozhat be a képzésre az okleveles könyvvizsgálói képzési program szervezésére jogosult szakképző helyen, melyeknek listája itt található: http://www.mkvk.hu/informacio/hallgatoknak/szakkepzohelyek
 

2. Tanulmányok elismerése

Az okleveles könyvvizsgálói képzésben lehetőség van korábbi tanulmányok beszámítására, melynek feltételeit a szakképzési és vizsgaszabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza: http://www.mkvk.hu/informacio/hallgatoknak/vizsgaszabalyzat

Az elismerést kérelmezni kell. A nyomtatvány letölthető innen: http://www.mkvk.hu/informacio/hallgatoknak/nyomtatvanyok
A tanulmányok elismerésére vonatkozó eljárás közigazgatási hatósági eljárás, melynek lefolytatásáért a kérelmezőnek 25.000 Ft közigazgatási hatósági eljárási díjat kell megfizetnie a kamara részére.
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara bankszámlaszáma:
12010855 - 01283148 – 00100002

Tanulmányok beszámítására kizárólag 5 éven belüli végzettség esetén van mód (az 5 évet a könyvvizsgálói képzésre történő jelentkezés időpontjához képest kell számolni). Könyvvizsgálat és ellenőrzés modulból felmentés nem adható.
A tanulmányok elismerésére vonatkozó kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

 • oklevél vagy bizonyítvány hiteles másolata,
 • leckekönyv hiteles másolata,
 • tantárgyi tematika, amely tantárgyra vonatkozó az elismerést kérik,
 • külföldi intézményben végzett tanulmányok esetén, a végzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolata és hiteles fordítása,
 • az eljárási díj befizetését igazoló bizonylat.

A benyújtandó dokumentumokról készített másolatot hitelesíteni lehet a kibocsátó intézménynél, közjegyzőnél vagy a Kamarában.
A benyújtott kérelmeket az Oktatási Bizottsága havonta bírálja el. A kérelmezőt a Főtitkári Hivatal határozatban értesíti a döntésről.

 

3.A képzés

Tanulmányi idő:
A képzés tanulmányi ideje legfeljebb 5 naptári év – az összes vizsga teljesítését is beleértve. A képzési idő kezdő napjának a szakképző helyen indított tanfolyami képzés első napja tekintendő. A képzési idő kérelemre egy alkalommal, 1 év időtartammal meghosszabbítható. A kérelmet az Oktatási Bizottsághoz kell címezni.
Modulok:

a)jogi ismeretek modul,
b)adózási ismeretek modul,
c)közgazdaságtan és pénzügyek modul,
d)szervezeti és vezetési ismeretek modul,
e)számvitel és elemzés modul,
ea) számvitel magyar szabályozása részmodul,
eb) számvitel nemzetközi szabályozása részmodul,
f)számviteli információs rendszerek modul,
g)könyvvizsgálat és ellenőrzés modul.

A tantárgyak sorrendje a képzésben teljesen kötetlen.
 

4. Vizsgák

Az okleveles könyvvizsgálói képzési programban vizsgát tenni csak a kamara szervezésében, a kamara által kijelölt vizsgabizottság előtt lehet.
Vizsgasorrend:
A tantárgyak sorrendje a vizsgáztatásban részben kötött. A b), c), d) modulok vizsgáinak teljesítési feltétele a jogi ismeretek modulból sikeresen teljesített vizsga. A számvitel és elemzés modul vizsga teljesítésének feltétele az a), b), c) és d) modulokból sikeresen teljesített vizsga. A b), c), d) és f) modulok vizsgáinak sorrendje kötetlen. A könyvvizsgálat és ellenőrzés modul vizsga teljesítésének feltétele az összes többi 6 modulból sikeresen teljesített vizsga.
A számvitel és elemzés modul részmoduljainak vizsgái kötetlen sorrendben letehetők.

A szóbeli vizsga a sikeres írásbeli vizsga hónapjának utolsó napjától számított 12. hónap végéig tehető le, ellenkező esetben a vizsga csak az írásbeli vizsgarész megismétlésével teljesíthető.

Vizsgajelentkezés:
Az egyes modulok vizsgáinak időpontját az Oktatási Bizottság a kamara honlapján közzéteszi, ugyanitt lehet jelentkezni is a meghirdetett vizsgákra is.
http://www.mkvk.hu/informacio/hallgatoknak/vizsganaptar
Ha rendelkezik ügyfélkapus azonosítóval, a honlapon történő bejelentkezést követően a fenti vizsganaptárban a Jelentkezés gombra kattintva tud jelentkezni az egyes vizsgákra. Ügyfélkapus bejelentkezéshez kérjük, diktálja be a kamarának az ügyfélkapus viselt nevét (személyi igazolványában is szereplő teljes neve), illetve azt az e-mail címet, melyet a magyarorszag.hu-n is nyilván tartanak. Amennyiben nem rendelkezik ügyfélkapus azonosítóval, ideiglenes regisztrációval is be tud jelentkezni az egyes vizsgákra, ebben az esetben a hallgatói titkos kódjára, illetve a regisztrációs számára lesz szükség.
Kérjük, egy vizsgára csak egyszer jelentkezzen be! Kérjük, vegye figyelembe, hogy bizonyos tantárgyakból szóbeli, illetve írásbeli vizsga is van, így ha Ön mindkettőre jelentkezni kíván, kérjük, mindkettőre külön jelentkezzen be! A jelentkezési határidő letelte után a „Jelentkezés” gomb már nem látható, így kérjük fokozottan ügyeljen a határidő betartására, mert határidő utáni jelentkezést sajnos nem áll módunkban elfogadni. A jelentkezéshez csatolni kell a vizsgadíj befizetését igazoló bizonylatot.
A vizsgára bocsátás feltétele a képzési programban való részvétel, valamint a vizsgadíj befizetése.

A vizsgadíj összege tantárgyanként:

 • írásbeli vizsga díja: 18.000 Ft
 • szóbeli vizsga díja: 18.000 Ft
 • számvitel magyar szabályozása részmodul írásbeli vizsga díja: 9.000 Ft
 • számvitel magyar szabályozása részmodul szóbeli vizsga díja: 9.000 Ft
 • számvitel nemzetközi szabályozása részmodul írásbeli vizsga díja: 9.000 Ft
 • számvitel nemzetközi szabályozása részmodul szóbeli vizsga díja: 9.000 Ft

A vizsgadíjat a kamara központi számlájára kell megfizetni a vizsgajelentkezéskor.
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara bankszámlaszáma:
12010855 - 01283148 – 00100002

Távolmaradás igazolása:
A vizsga lemondására nincs lehetőség. Aki betegség, elháríthatatlan külső ok miatt nem tudott a vizsgán megjelenni, annak az erről szóló igazolást a vizsgát követő 8 napon belül kell az Oktatási Bizottsághoz címezve a Főtitkári Hivatalhoz eljuttatnia. Amennyiben az Oktatási Bizottság elfogadja a megküldött igazolást, akkor a vizsgadíj ismételt megfizetése nélkül lehet a bejelentkezni - a honlapon keresztül - a következő vizsgára.

Sikeres írásbeli vizsgát követő sikertelen szóbeli vizsga esetén a vizsga mindkét részét meg kell ismételni. A vizsgák modulonként/részmodulonként az első sikertelen vizsgát követően háromszor ismételhetők. Méltányossági alapon egy ötödik vizsgalehetőség kérelmezhető az Oktatási Bizottságtól. Ilyen méltányosság a képzés során legfeljebb egy modulból/részmodulból tett vizsga esetén egyszer gyakorolható. Méltányossági kérelmet a negyedik sikertelen vizsgától számított 6 hónapon belül lehet benyújtani.

Az írásbeli vizsga eredménye a kamara honlapján kerül közzétételre - legkésőbb a szóbeli vizsga előtt 5 nappal. Az eredmények megtekintéséhez a hallgatói titkos kód szükséges, melyet mindenki a felvételi kérelmet elfogadó határozatában kap kézhez.
Vizsgadolgozatok megtekintésére a szóbeli vizsga időpontjában, a vizsgabizottság előtt van lehetőség, ettől eltérő időpontba már nincs lehetőség a vizsgadolgozat megtekintésére, illetve az esetleges észrevétel megtételére.
A szóbeli vizsga tételeit az Oktatási Bizottság a kamara honlapján teszi közzé: http://www.mkvk.hu/informacio/hallgatoknak/tetelsorok

 

5.Jogorvoslat

A vizsgabizottság intézkedése vagy annak elmulasztása ellen a vizsgázó - 10 napon belül - jogorvoslati kérelmet nyújthat be az Oktatási Bizottsághoz.