Főoldal / Szervezet / Bizottságok / Szakértői Bizottság / Ülések

Ülések

A szakértői bizottság 2018. évi ülései

2018. augusztus 6.

2018. folyamán a Szakértői Bizottság az alábbi időpontokban ülésezik:

 • január 8. 10:00 óra
 • február. 19. 10:00 óra
 • március 19. 10:00 óra
 • április 16. 10:00 óra
 • május 7. 10:00 óra
 • június 13. 10:00 óra
 • július 19. 10:00 óra
 • augusztus 21. 10:00 óra
 • szeptember 19. 10:00 óra
 • november 15. 10:00 óra
 • december 13. 10:00 óra

 


 

2018. február 19.

A szakértői bizottság (SZB) 2018. február 19-én megtartott ülésén az alábbi témák voltak napirenden, illetve a következő döntések születtek:

1. Tájékoztató az egységes nemzeti standardok kidolgozásának helyzetéről
A bizottság elnöke elmondta, hogy a nemzeti standardok jelenlegi struktúrája nem felel meg mindenben az IAASB szerint kialakított struktúrának. Ez megnehezíti a standardok egymással való összefüggésében való értelmezését és áttekintését, ezért megfontolásra javasolta az IAASB struktúra bevezetését, melyet be is mutatott elektronikus formában a bizottság tagjainak. A felvázolt új struktúrával kapcsolatban, mivel ezek eredményes végig vitele hosszabb időt igényel, a bizottság elnökének javaslatával egyetértve a bizottság úgy határozott, hogy az aktualizálásra kerülő standardok kihirdetésére most még a régi struktúrában kerüljön sor. Az IAASB szerinti struktúra bevezetésének a lehetőségével a bizottság a későbbiekben foglalkozik.

2. Javaslattétel a 2018. évi kötelező szakmai továbbképzés témaköreire
A bizottság tagjai a következő javaslatokat tették a továbbképzés témaköreire: NOCLAR, a könyvvizsgálaton kívüli magyar nemzeti standardhoz tartozó nemzetközi standardok változásai (2400, 2410, 3000, 3400, 4400, 4410), átalakulások könyvvizsgálói jelentése és a kapcsolódó könyvvizsgálati munka, pénzmosás feltárása és vizsgálata a gyakorlatban példákkal, a könyvvizsgálati tervezés és kockázatbecslés folyamata, a 2017. évi informatikai tananyag rész folytatása, csalás- és árbevétel vizsgálati munkaprogram. A bizottság elnöke továbbítja a javaslatokat az oktatási alelnök felé.

3. Javaslattétel a 2018. évi Országos Könyvvizsgálói Konferencia szekcióinak témaköreire
A bizottság elnöke javaslatokat kért a konferencia szekcióvezetőire. Külföldi vendégként az osztrák könyvvizsgálói kamara meghívása hangzott el. A bizottság egyetértett, hogy a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Informatikai tagozata kerüljön meghívásra az SZB valamelyik következő ülésére a Nyitott mappa projektjükkel kapcsolatban, amelyről az SZB tájékozódni szeretne.

4. A 6100. témaszámú Könyvvizsgálói különjelentés összeállítására vonatkozó standardhoz kidolgozott módszertani segédlet megtárgyalása és elfogadása
A bizottság megtárgyalta és elfogadta a 6100. témaszámú Könyvvizsgálói különjelentés összeállítására vonatkozó standardhoz kidolgozott módszertani segédleteket. E mellett, a jelentésminta dokumentummal kapcsolatban, a bizottság elnökének javaslatára, egy ismételt áttekintést követően összefoglalt pontosító észrevételek a PTT tagozat elnöke részére továbbításra kerülnek.

5. A honlapon lévő könyvvizsgálói jelentésminták aktualizálása
Napirenden: a befektetési alapoknál használatos jelentésminták (2 db)

 • Kbft. szerinti, éves jelentésre vonatkozó minta
 • Jelentésminta a tőzsdén jegyzett alapok esetén, ahol az éves jelentésben egyéb információk is szerepelnek

A két jelentésmintának az aktualizált változatáról a bizottság ezen az ülésen nem hozott döntést, hanem egy későbbi áttekintést követően levelezés útján kerül majd sor a bizottsági tagok egyetértésének beszerzésére a honlapon való megjelentetés céljából.

6. Egyesülési vagyonmérlegek könyvvizsgálói jelentésmintái (külön jelentések formájában)
A bizottság elhalasztotta ennek a napirendi pontnak a megtárgyalását.

7. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal való szakmai egyeztetésből adódó további tennivalók megbeszélése
A bizottság úgy foglalt állást, hogy a számviteli szétválasztásról való jelentéstétel esetében a „review report” típusú jelentést támogatja. Az ennek megfelelő jelentéstételt az éves beszámolóról kiadott könyvvizsgálói jelentés végén az „Egyéb jelentéstételi kötelezettségek” alcím alatt javasolja megfogalmazni. A bizottság elnöke ezt az álláspontot fogja képviselni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal való további szakmai egyeztetések során.

8. A Konzultációs Szolgálat 2018. január 5. és 2018. február 15. közötti időszakban megválaszolt kérdéseinek áttekintése, döntés a kamara honlapján megjelentetésre kerülő kérdés-válaszokról.
A bizottság megvitatta az előző ülés óta a Konzultációs Szolgálathoz érkezett kérdésekre kidolgozott válaszokat, és úgy határozott, hogy a beérkezett kérdések közül 3 db kérdés-válasz kerüljön fel a kamara honlapjára. Ezek az alábbi témákat érintették: negatív eredménytartalék kiválás esetén, az eltérő üzleti év válaszhatósága, javadalmazási MRP.

9. Egyebek
Az egyesüléshez kapcsolódó könyvvizsgálói jelentésminták kapcsán a bizottsághoz érkezett javaslatok (oktatás, minőség-ellenőrzés és az IM-mel való egyeztetés szükségessége) tárgyában a bizottság egyetértett, hogy az átalakulási tervvel kapcsolatos kérdéskör megtárgyalása kerüljön fel az NGM-mel egyeztetendő témakörök közé.
A társasházak gazdálkodásával kapcsolatos visszaélések visszaszorítása ügyében érkezett állásfoglalás kéréssel kapcsolatban a bizottság egyetértett az előleggel kapcsolatos értelmezéssel és az ezzel összhangban írandó válasszal.
 


2018. január 08.

A szakértői bizottság (SZB) 2018. január 08-án megtartott ülésén az alábbi témák voltak napirenden, illetve a következő döntések születtek:

1. Egyéb és kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó magyar nemzeti standardok megtárgyalása
a.átvilágítási megbízásokra,
b.egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra,
c.kapcsolódó szolgáltatásokra.
A bizottság megtárgyalta az előzetesen megkapott három különálló standard tervezetét, valamint a közfelügyeleti hatóság előzetes észrevételeit. Egyetértés volt a közfelügyeleti észrevételek elfogadásáról és arról, hogy azok alapján a standardok tervezetét módosítani szükséges. Néhány további kisebb változtatással a Bizottság a három nemzeti standardot elfogadta és a szakmai alelnök a standardok ennek megfelelően átdolgozott változatait terjeszti a kamara elnöksége elé.

2. Javaslatok a bizottság 2018. évi munkatervi feladataira (a kamara üzemgazdasági tervéhez kapcsolódóan)
A bizottság az általános szakmai tevékenységén túl a következő feladatok 2018. évi munkatervbe történő felvételével értett egyet: átalakulási módszertan útmutatójának kidolgozása, új IESBA Etikai Kódex fordítása, támogatások számviteli elszámolásával kapcsolatos problémafelvetés és egyeztetés az NGM-mel, Állami Számvevőszékkel való együttműködés folytatása, NAV-val való egyeztetés lefolytatása a folyamatban lévő témákban, kamarai honlapon lévő szakmai anyagok folyamatos karbantartása, az ISA változásainak fordítása, részvétel a nemzetközi szervezetek taggyűlésein és szakmai rendezvényein, KKV-k könyvvizsgálatával kapcsolatos szakmai anyagok közreadása, nemzetközi oktatási standardok lefordítása.

3. A 6100. témaszámú Könyvvizsgálói különjelentés összeállítására vonatkozó standardhoz kidolgozott módszertani segédlet megtárgyalása (Írásos anyagok: a PTT által felállított szakmai munkacsoport által kidolgozott módszertani segédletek, 3 db)
A bizottság tájékoztatást kapott a PTT elnökségi ülésén e napirendi ponttal kapcsolatban elhangzottakról. A szakmai munkacsoport által elkészített segédlet és jelentésminta az MNB-vel való egyeztetés utolsó fázisába érkezett, de még nem zárult le, ezért ezek még nem tekinthetők véglegesnek. Elmondható, hogy jelentős munkahányadot tesz ki a külön jelentéssel kapcsolatos munka az érintett intézmények teljes könyvvizsgálatán belül. Ezért is fontos, hogy a kamara segítse a könyvvizsgálók munkáját a segédlet és jelentésminta mielőbbi közreadásával.

4. A honlapon lévő könyvvizsgálói jelentésminták aktualizálása
A bizottság elfogadta, hogy a 19 db felülvizsgált és aktualizált jelentésminta felkerüljön a kamara honlapjára a jelentésminták oldalára. Az idegennyelvű jelentésminták azok kidolgozását követően szintén felkerülnek a honlapra.

5. A kapott támogatási előleg számviteli elszámolási és könyvvizsgálati problematikája
A bizottság megtárgyalta a szakmai alelnökhöz beérkezett felvetést és javaslatot a támogatási előlegek számviteli elszámolása körében meglévő problémával kapcsolatban. A javasolt megoldással nem értett egyet, mert a számviteli szabályozás ebben a kérdésben egyértelmű, amit nem lehet rendkívüli könyvvizsgálati megoldásokkal semmissé tenni, még akkor sem, ha jogosnak és ésszerűnek tűnhetnek egyes gazdálkodók ez irányú jelzései a nem megfelelő számviteli szabályozásból adódó beszámolási nehézségekről. A számviteli szabályozás módosítása a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz tartozik, ezért a bizottság felvállalta, hogy továbbítja a témát az NGM Számviteli és Felügyeleti Főosztályához.

6. Könyvvizsgáló nyújthat-e adatvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatos szolgáltatást nem könyvvizsgálati ügyfélnek?
A Bizottság előzetesen megkapta a szakmai alelnökhöz érkezett levelet és a szakmai főmunkatárs által előkészített összefoglalót a témával kapcsolatos álláspont kialakításához. Az abban foglaltakon túlmenően a bizottság észrevételt nem tett és döntést nem hozott, mivel a témát nem a bizottság hatáskörébe tartozónak ítélte. A szakmai alelnök továbbítja a témát a kamarán belül állásfoglalás kialakítására illetékes más bizottságnak.

Ugyanakkor e téma kapcsán a bizottság tagjai közül többen felvetették, hogy egyre több kérdés merül fel a könyvvizsgálóknak az EU-s új adatvédelmi törvény (GDPR) követelményei miatti teendőinek az értelmezésével kapcsolatban, mert ebben elég nagy még a tájékozatlanság. A bizottság megfontolásra javasolta a kamara vezetésének, hogy tárgyalja meg, hogy milyen formában tudna a kamara a könyvvizsgálók számára iránymutatást és segítséget adni az adatvédelmi törvénynek való megfeleléssel kapcsolatban.

7. A Konzultációs Szolgálat 2017. december 1. és 2018. január 4. közötti időszakban megválaszolt kérdéseinek áttekintése, döntés a kamara honlapján megjelentetésre kerülő kérdés-válaszokról.
A bizottság megvitatta az előző ülés óta a Konzultációs Szolgálathoz érkezett kérdésekre kidolgozott válaszokat, és úgy határozott, hogy a beérkezett kérdések közül 4 db kérdés-válasz kerüljön fel a kamara honlapjára. Ezek az alábbi témákat érintették: irodaházak építése és eladása, értékpapír besorolása, a tényleges tulajdonos beazonosítása pénzmosással kapcsolatosan, évközi könyvvizsgálói jelentés.
A bizottság tagjai felemlítették, hogy a megválaszolt kérdések alapján egyértelműen látni lehet azt a tendenciát, hogy nagyon sok az összetett, valójában konkrét tanácsadás formájában megválaszolható kérdés, ami messze túlmegy az eddig megszokott és követett konzultációs gyakorlat szerinti szakmai konzultáció keretein. Valahol meg kellene húzni egy határt, mert a Bizottság által felvállalt konzultációs szolgálat keretében nem lehet és nem is elvárható, hogy több órás ráfordítást igénylő, több oldalas válaszokat adjanak a szakértők. Ráadásul ezek gyakran rendezetlen vagy hiányos jogi szabályozásból adódó problémák, amikre a konzultációs szolgálat nem is tud egyértelmű választ adni.

8. Egyebek
A könyvvizsgálói megbízási szerződés minta újabb változatának megtárgyalása
A megtárgyalt szerződés minta újabb változatában kiemelten fontos volt, hogy ne legyen hosszabb, mint eddig, és a Ptk. fogalmak is minimális tartalommal kerüljenek bele. Ami ebben a szerződés mintában kidolgozásra került, az a Ptk., számviteli törvény, Kkt. és a 210-es standard szabályainak együttes figyelembe vételével készült. A Bizottság a szerződésmintával kapcsolatban kikéri a kamara főtitkárának jogi véleményét. Ezt követően fogja a szerződésmintát véglegesíteni és a kamara honlapjára feltetetni.