Főoldal / Szolgáltatások / Továbbképzés / Önképzés - 8 kredit

Önképzés - 8 kredit

Önképzés - 8 kredit

2018. július 16.

Az összegyűjtendő 20 kreditből 8 kreditet önképzés keretében kell megszerezni.

A könyvvizsgálóktól megkövetelt, hogy naprakészen ismerjék a jogszabályok, szabályzatok előírásait, folyamatosan alkalmazkodjanak a piac, és a megrendelők elvárásaihoz. A hazai gazdasági kihívások mellett a nemzetközi, globális elvárásoknak is meg kell felelni, a megfelelő szakmai felkészültség napjainkra elengedhetetlenné vált. A folyamatosan változó, fejlődő gazdaságban az ismeretek folyamatos felújítására, frissítésére, aktuális szakmai ismeretek birtokában lévő könyvvizsgálók munkájára van szükség.

A versenyképesség alapfeltétele lett a folyamatos fejlődés és a naprakészség. Kevésnek bizonyul az egyszer már megszerzett tudás, ismeret, elkerülhetetlenné válik az állandó, egész életen át tartó tanulás.

Az Oktatási Bizottság ezért az önképzés teljesítésének egy lehetséges formájaként – nem kötelező jelleggel – az alábbi törvények, témakörök tanulmányozását, a naprakész és színvonalas szakmai munkához nélkülözhetetlen ismeretét ajánlja:

Törvények (a teljesség igénye nélkül):

 • 2007. évi LXXV. törvény a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről;
 •  Egyes adótörvények (pl.: 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről);
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről;
 • Egyes szakterületek könyvvizsgálatához nélkülözhetetlen törvények (pl.: 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról);
 • Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény;
 • Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
 • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
 • Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet;
 • Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény;
 • A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény;
 • A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény;
 • A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény;
 •  A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi IL. törvény;
 • Az egyes pénz- és tőkepiaci szolgáltatásokat is végző egyéb vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 327/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet;
 • A tőzsdék és az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetek éves beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 348/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet;
 • A magyar számviteli standardokról, azok értelmezéseiről és a kapcsolódó eljárási rendről szóló 202/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet;
 • A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet;
 • Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet;

Kompetenciák (a teljesség igénye nélkül):

 • Egyes standardok naprakész ismeretéhez szükséges önképzés (Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok, IFRS, ISA, IAS);
 • Egyes területek könyvvizsgálatának ellátásához szükséges önképzés (pl. Európai Uniós pályázatok könyvvizsgálata, agrártámogatások stb.);
 • Speciális, minősítéshez kötött ismeretanyag megszerzése (a kamarai kötelezően teljesítendő krediteken felül);

Továbbképzések (a teljesség igénye nélkül):

 • Könyvvizsgálók szakmai továbbképzésén való részvétel (a kötelezően megszerzendő kamara által biztosított 12 kreditpontokon felül);
 •  a könyvvizsgálók minősítő vizsgájára kiírt felkészítő kurzusokon való részvétel;
 • Számviteli szolgáltatók, könyvelők, mérlegképes könyvelők, adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők továbbképzésén való részvétel;
 • stb.

 


A fentebb felsoroltakon kívül az Oktatási bizottság az alábbi képző intézetek kínálatát is Önképzésre beszámíthatónak ajánlja:

MKVK Oktatási Központ Kft. kínálata (érvénybe léptető határozatszám folyamatban)