Főoldal / Tudástár / Konzultáció

Konzultáció"Egyszemélyes kft. 2015. augusztusában osztalékelőleget fizetett ki, az osztalékelőleg fizetés formai és tartalmi feltételeinek betartásával. Majd néhány hónappal később a tulajdonos törzsbetétjét eladta. Nagy valószínűséggel a beszámoló elfogadásakor is teljesülnek majd az osztalék fizetésének feltételei, osztalék fizetésről fognak dönteni.
Kérdés
A fenti esetben ki jogosult az osztalékra? Vissza követelhető-e a korábbi tulajdonostól az osztalékelőleg azon az alapon, hogy az osztalékról szóló döntés meghozatalakor már nem ő jogosult a tagsági jogok gyakorlására?
A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
Ptk. 3:185, 3:186"

2016. március

Véleményem szerint ez attól függ, hogy a törzsbetét adás-vételekor miben állapodtak meg a felek. Erről ugyanis a szerződésben rendelkezni kellett volna, hiszen érdemben befolyásolhatta az üzletkötés árát. Ha a szerződés nem tartalmaz kitételt az osztalékjogosultság vonatkozásában, akkor a Ptk. és a számviteli törvény szerint kell eljárni. Az osztalékelőleg a számviteli törvény 29. §-a alapján követelés egészen addig, amíg az osztalékról szóló végső döntés meg nem történt. Osztalék pedig annak jár, aki a döntés pillanatában a cég tulajdonosa. Lásd a Ptk. 3:185. §. A Ptk. szerint az osztalékelőleget akkor kell visszafizetni, ha arra a döntéskor nincs fedezet. A Ptk. és a számviteli törvény tehát közvetlenül nem mondja azt, hogy az osztalékelőleget vissza kell fizetni, ha tulajdonos váltás történt. Ennek szabályozása tehát a felek érdekkörébe tartozik. Egy biztos, amikor döntés születik az osztalékról, abból az előlegként kifizetett részt le kell vonni és csak a maradék rész fizethető ki. A visszakövetelhetőségre vonatkozó kérdést tehát a felek között kell eldönteni annak függvényében, hogyan határoztak az adás-vételi szerződésben erről. Ha nem határoztak róla, akkor rossz szerződést kötöttek, amit a számvitelben nem nagyon lehet utólag korrigálni jogszabályi alapon.

Ptk. 3:185. § [Az osztalék]

(1) A tagot a társaságnak a tag javára történő kifizetések céljából felosztható és a taggyűlés által felosztani rendelt saját tőkéjéből a törzsbetétek arányában meghatározott összeg (a továbbiakban: osztalék) illeti meg. Osztalékra az a tag jogosult, aki az osztalékfizetésről szóló döntés meghozatalának időpontjában a társasággal szemben a tagsági jogok gyakorlására jogosult. A tag osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.
Szt. 29. § (1) * Követelések azok a különféle szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből jogszerűen eredő, pénzértékben kifejezett fizetési igények, amelyek a vállalkozó által már teljesített, a másik fél által elfogadott, elismert termékértékesítéshez, szolgáltatás teljesítéséhez, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékesítéséhez, kölcsönnyújtáshoz, előlegfizetéshez (beleértve az osztalékelőleget is) kapcsolódnak, valamint a különféle egyéb követelések, ideértve a vásárolt követeléseket, a térítés nélkül és egyéb címen átvett követeléseket, a bíróság által jogerősen megítélt követeléseket is

Címkék: OsztalékKonzultációs szolgálat