Főoldal / Tudástár / Konzultáció

Konzultáció"A Hpt. 103. §. hatálya alá nem tartozó - hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak nem megfelelő – pénzügyi vállalkozás az által nyújtott kölcsönök törlesztési késedelméhez kapcsolódóan rendszeresen jut késedelmi kamatbevételhez, melyet hosszú évek óta az egyéb bevételek között szerepeltet a magyar számviteli törvény szerinti beszámolójának eredménykimutatásában. Szakemberekkel történt konzultáció során felmerült, hogy ez a gyakorlat téves, mert úgy gondolják, hogy az előbbiek szerinti késedelmi kamatbevételeket helyesen nem az egyéb bevételek között, hanem a kapott kamatok és kamatjellegű bevételek között kell szerepeltetni a pénzügyi vállalkozás eredménykimutatásában.
Kérdés
A Hpt. 103. §. hatálya alá nem tartozó - hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak nem megfelelő – pénzügyi vállalkozás által nyújtott kölcsönök törlesztési késedelméhez kapcsolódóan kapott késedelmi kamatot az egyéb bevételek vagy a kapott kamatok és kamatjellegű bevételek között kell szerepeltetni a késedelmi kamatbevételt realizáló pénzügyi vállalkozás eredménykimutatásában?
A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
Véleményem szerint nem a szakemberek előbb idézett véleménye, hanem a pénzügyi vállalkozás eddigi gyakorlata a helyes, mert a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többszörösen módosított 250/2000.(XII.24) Korm. sz. rendelet (a továbbiakban: SztvVhr.) 10. § (2) bek. d./ pontja csak a bankkölcsönhöz kapcsolódó késedelmi kamatra tartalmaz előírást, ami a szó nyelvtani értelméből következően kizárólag a hitelintézetre (bankra) vonatkozik, pénzügyi vállalkozásra pedig nem, mert a pénzügyi vállalkozás által nyújtott kölcsön vagy hitel semmiképpen nem nevezhető bankkölcsönnek. Igy a Hpt. 103. §. hatálya alá nem tartozó - hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak nem megfelelő – pénzügyi vállalkozás az által nyújtott kölcsönök törlesztési késedelméhez kapcsolódóan kapott késedelmi kamat esetében az Sztv. Vhr. speciális előírása hiányában a számviteli törvény (a továbbiakban: Sztv.) 77. § (2) bek. b./ pontjának előírásait kell alkalmazni, mely szerint a kapott késedelmi kamat egyéb bevételként számolandó el. Nem változtat a helyzeten az Sztv. Vhr.28. § (1) bek. azon előírása sem, hogy a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak nem megfelelő pénzügyi vállalkozás – többek között – köteles alkalmazni az Sztv. Vhr. 10. § (1) – (6) bek.-ben foglalt előírásokat. Az előbbi előírás csakis azt jelentheti, hogy a pénzügyi vállalkozás az Sztv. Vhr. 10. § (1) – (6) bek.-ben foglalt előírásokból mindazon előírásokat köteles alkalmazni, melyek az ezen jogszabályhelyek szövege alapján minden pénzügyi intézménynél alkalmazandó, de semmi esetre sem jelentheti azt, hogy a pénzügyi vállalkozásnak alkalmazni kellene azon előírásokat, melyeket ezen jogszabályhelyekben kifejezetten csak a pénzügyi intézmények egy részére (pld. hitelintézetekre nevesítettek). Igy a pénzügyi vállalkozás nem köteles alkalmazni az Sztv. Vhr. 10: § (2) bek. d./ pontjában foglalt bankkölcsönök utáni késedelmi kamatra vonatkozó előírást, melyet a jogszabályszövegből következően kifejezetten csak a bankokra nevesítettek. Igy a pénzügyi vállalkozás által nyújtott kölcsönök törlesztési késedelméhez kapcsolódóan kapott késedelmi kamat elszámolására az Sztv. 77. §. (2) bek. b./ pont előírását kell alkalmazni és azokat egyéb bevételként kell elszámolni."

2017. április

Nem osztom a kérdező véleményét. Véleményem szerint a pénzügyi vállalkozásnál a késedelmi kamatot is kamatbevételként kell elszámolni. A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 10. §-a szerint:
„(2) A kapott kamatok és kamatjellegű bevételek, illetve a fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások között kell szerepeltetni:
d) a kihelyezett, illetve igénybe vett bankkölcsön után és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó követelések, illetve kötelezettségek, valamint az ügyleti kamat után felszámított és befolyt, illetve fizetett (fizetendő) késedelmi kamatot”
Bár igaz, hogy a rendelet ezen pontja a szöveg elején a bankkölcsönt nevesíti, de a szöveg végén már ügyleti kamatról beszél, tehát minden olyan késedelmi kamat, ami a hitelezési tevékenység keretében merül fel a „normál” kamat sorsát osztja, így kamatbevételként (és nem egyéb bevételként) kell elszámolni nem csak a hitelintézeteknél, hanem a pénzügyi vállalkozások esetében is.

Ezt az értelmezést támasztja alá a Hpt. 17.§-a is, amely a kamatok elszámolásáról és függővé tételéről tartalmaz rendelkezéseket. Itt van egy olyan előírás, ami már nem csak a bankkölcsön kamatára, hanem attól tágabb értelemben, az ügyfelekkel szembeni követelések után járó ügyleti kamatok és késedelmi kamatok elszámolására vonatkozik.

Hpt. 17. § (1 A kamatok elszámolása és függővé tétele
17. § (1) A hitelintézetekkel szembeni követelések, valamint az ügyfelekkel szembeni követelések után járó - a 13. § (2) bekezdése alá nem tartozó - kamatokat (szerződés szerinti ügyleti kamatok, valamint késedelmi kamatok), kamatjellegű jutalékokat a pénzügyi intézményeknél év közben és év végén a következőképpen kell elszámolni:
b) év közben járó kamatokat, kamatjellegű jutalékokat az esedékesség időpontjában kamatkövetelésként és kamatbevételként kell elszámolni, ha azok összege nem folyt be, és ha azokat nem kell az a) pont szerint függővé tenni;

A 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 28.§ (1) bekezdés szerint: hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak nem megfelelő pénzügyi vállalkozás, többek között, alkalmazni köteles a Hpt. 17. §-ának előírásait.

Ebből következően, az ügyfelekkel szembeni követelések után járó ügyleti kamatokat és késedelmi kamatokat a pénzügyi vállalkozás kamatbevételként számolja el, és a pénzügyi vállalkozásra vonatkoznak a Hpt. 17. §-ában foglalt szabályok a kamatok elszámolására és függővé tételére.
 

Címkék: Konzultációs szolgálatKamat, késedelmi kamat