Főoldal / Tudástár / Konzultáció

Konzultáció"Társaságunk 3 alkalmazottal dolgozik, mind a 3 fő MKVK-nál bejegyzett könyvvizsgáló, a 3-ból 2 fő ügyvezető is. Egy-egy könyvvizsgálói megbízást - az ügyfél nagyságától függően - - vagy 1 fő lát el, asszisztens nélkül és ő + az egyik ügyvezető (ügyvezetőként, nem könyvvizsgálóként!) írja alá a könyvvizsgálói jelentést, - vagy 2 fő lát el, ekkor ennél az ügyfélnél az egyik fő asszisztensként közreműködik, a másik fő az aláíró könyvvizsgáló + ebben az esetben is az egyik ügyvezető (ügyvezetőként, nem könyvvizsgálóként!) is aláírja a könyvvizsgálói jelentést.

Kérdés
Társaságunkra melyik MER szabályzat "vonatkozik": az 1 aláíró asszisztensekkel vagy a 2-5 aláíró asszisztensekkel?

A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
A legtöbb szakirodalom 2-5 aláíró esetén a felelősség megosztásáról beszél. Esetünkben erről nincs szó, csak a cégben van több aláíró könyvvizsgáló, de minden egyes könyvvizsgálatért csak 1 fő könyvvizsgáló felel, ő (+ az ügyvezető ügyvezetőként) írja alá a könyvvizsgálói jelentést. Ha többen részt is vesznek egy könyvvizsgálatban, a másik fő ilyenkor csak asszisztensi feladatokat lát el (bár előfordul, hogy egy másik könyvvizsgálatnál pedig ő lesz az aláíró könyvvizsgáló). Ebben az értelemben nem beszélhetünk a felelősség megosztásáról, mivel minden egyes könyvvizsgálatért csak 1 fő felel, ezért az 1 aláírós szabályzatra gondolunk. Ha szó szerint nézzük, akkor valóban 3 fő aláíró van a társaságban, tehát jogos lehet a 2-5 aláírós szabályzat-verzió is."

2017. november

Számomra egyértelmű, hogy egy olyan könyvvizsgáló társaságnál, amely egynél több aláíró könyvvizsgálóval tevékenykedik, a MER szabályzat készítésénél a kamarai ajánlások közül a 2-5 aláíró könyvvizsgálót foglalkoztató társaságokra vonatkozó ajánlást kell figyelembe venni. A felelősség megosztásának a kérdését véleményem szerint némiképpen félre értelmezi a kolléganő. Természetes, hogy az egyes megbízásokért személyében felelős könyvvizsgálóként mindig az aláíró könyvvizsgáló felel, és ez független attól a ténytől, hogy vesz-e igénybe asszisztenciát vagy nem, illetve, hogy egy másik aláíró könyvvizsgáló működik közre asszisztensként vagy egy könyvvizsgáló asszisztens munkakörben foglalkoztatott munkatárs. Emellett azonban a könyvvizsgáló cég is felelősséggel tartozik – sőt a könyvvizsgáló cég tartozik kártérítési felelősséggel – az általa elvállalt megbízások végrehajtásáért a megbízó felé. Ezt a felelősséget fejezi ki, hogy az aláíró könyvvizsgáló mellett egy (másik) ügyvezető is aláírja a könyvvizsgálói jelentést. Ami minden bizonnyal összhangban áll azzal is, hogy a megbízás elfogadására vonatkozó döntések meghozatala sem kizárólag egy-egy aláíró könyvvizsgáló egyéni döntésén alapul az Önök társaságánál, hanem például az ügyvezetői funkcióval nem rendelkező könyvvizsgáló esetében ehhez szükség van legalább az egyik ügyvezető egyetértésére is. A könyvvizsgálói megbízási szerződést az ügyfél felé eleve csak a társaság képviseletére jogosult személy, azaz az ügyvezetők valamelyike írhatja alá. A megbízásért való felelősséget tehát az ügyfél felé már csak emiatt is egynél több ember viseli ezeknél a megbízásoknál.

Van azonban egy másik vetülete is a felelősség megosztásának, ami csak és kizárólag több könyvvizsgálóval működő könyvvizsgáló társaság esetében létezik, egyéni vállalkozó könyvvizsgáló vagy „egy könyvvizsgálós” társaság esetén értelmezhetetlen. Ez pedig éppen magának a belső minőségellenőrzési rendszernek a természetéből és egyes elemeiből fakad. Gondoljunk csak például a vezetésnek a könyvvizsgálati szolgáltatások minőségéért való felelősségére, vagy a figyelemmel kísérésre (monitoringra), amely mindkettő kötelező eleme a belső MER-nek az 1. számú minőségellenőrzési standard értelmében. Vitán felül áll, hogy annál a társaságnál, ahol a vezetés nem egy emberből áll, ott a minőségért vállalt felelősség, illetve a minőség-ellenőrzés keretében a folyamatos figyelemmel kísérésre vonatkozó felelősség a teljes vezetést terheli. A belső MER rendszer pedig valamennyi könyvvizsgálati megbízásra kiterjed, és az a funkciója, hogy minden megbízást a belső MER rendszer által felállított követelményeknek megfelelve hajtsanak végre. Az is a vezetés egyetemleges felelőssége tehát, hogy a könyvvizsgálati és minőségellenőrzési standardoknak megfelelő belső MER rendszert állítsanak fel, majd figyelemmel kísérjék (ellenőrizzék), hogy a MER rendszer előírásait minden esetben betartják-e, illetve, ha szükséges, további intézkedéseket hozzanak ennek biztosítása érdekében.

A vezetés közös felelőssége akkor is fennáll, ha az egyes operatív feladatokat egymás között megosztják. Például az egyik ügyvezető felel azért, hogy a mindenkor hatályos standardoknak megfelelő könyvvizsgálati módszer szerint folyjon a munka és ehhez biztosítottak legyenek az emberi és technikai erőforrások, a másik ügyvezető pedig felelős a belső MER rendszer kialakításáért és működtetéséért. Ha több aláíró könyvvizsgáló van a társaságnál, akkor például a kiemelt kockázatot jelentő megbízások (aláírás előtti) belső független minőségellenőrzése, vagy a belső konzultációk a társaságon belül megvalósíthatók, de ennek rendszerét is a MER szabályzatban kell rögzíteni.

Mindezekért, tehát végső soron az egyes könyvvizsgálati megbízások elfogadásáért és megfelelő minőségben való, szerződésszerű teljesítéséért egyetlen könyvvizsgáló esetén csak az az egy könyvvizsgáló felel, míg több könyvvizsgálóval működő társaság esetén ez a felelősség megoszlik, az előzőekben bemutatott módon. A belső MER rendszerben azokat a szervezeti és működési kereteket kell rögzíteni, amelyeket az 1. számú minőségellenőrzési standard előír, és annak megfelelően, ahogyan az egyes feladatköröket és felelősségeket a társaságon belül a valóságban is kialakították és megosztották.

Címkék: Minőség-ellenőrzési bizottságKonzultációs szolgálat