Főoldal / Tudástár / Útmutatók

Útmutatók

Kézikönyv a kis és középvállalkozások könyvvizsgálatához a Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján - 2010
2011. évi aktualizált változat
MUNKAPAPÍROK, MUNKALAPOK, IRATMINTÁK

2018. február 8.

 A Szakértői bizottság feladatául tűzte ki, hogy azoknak a kollégáknak a munkáját segítse, akik a kis és közép vállalkozások könyvvizsgálatát végzik. Ezért az SzB 2009. nyarán pályázatot írt ki, a „Magyar KKV-k könyvvizsgálatának kézikönyve a nemzeti könyvvizsgálati standardok alapján” címmel módszertani útmutató elkészítésére.
A kézikönyv, ami egy módszertani útmutató elkészült, és a honlapon is megtekinthető. A kézikönyvben hivatkozott dokumentumok a Dokumentumtár címszó alatt érhetők el.

A kézikönyv nem az előzőekben kiadott módszertani anyag frissítése. Erre való tekintettel a jelenleg is elérhető módszertani anyag a honlapon továbbra is fentmarad. Ezen korábbi anyag használatakor szükséges azonban a Dokumentumtárban összegyűjtött anyagok alkalmazása.

Jó munkát kívánunk mindenkinek!

Dr.Ladó Judit
SZB elnöke

A Kézikönyv 2011. évi aktualizált változata

Kézikönyv
Dokumentumtár
Melléklet I-IV
Melléklet V

FRISSÍTÉS 1) Ezúton szeretnénk felhívni a tisztelt könyvvizsgáló kollégák figyelmét, hogy az új Polgári Törvénykönyv változása miatt a Szakértői bizottság 2014-ben aktualizálta a megbízási szerződés, valamint az elfogadó nyilatkozat mintákat, melyek a következő linken érhetőek el: http://www.mkvk.hu/szervezet/bizottsagok/szakertoi/kozlemenyek/2014aktualizalt_szerzodes_elfogadonyilatkozat

FRISSÍTÉS 2) A fenti linken elérhető megbízási szerződésminta 2018. február 7-én aktualizálásra került, melyet az alábbi közleményből tölthetnek le: https://www.mkvk.hu/szervezet/bizottsagok/szakertoi/kozlemenyek/megbizasi_szerzodes_20180207
Az elfogadó nyilatkozat minták nem változtak, a 2014. április 9-én közreadott minta továbbra is használható.


A Kézikönyv célja

A könyvvizsgálat szabályozása mind hazánkban, mind nemzetközileg alapvetően törvényekre és standardokra szorítkozik. Nemzetközi szinten ezen felül jellemző a könyvvizsgálati kézikönyv használata, ami megpróbálja az elméleti szabályozást valós folyamatokkal és módszerekkel kiegészíteni.

Miután a könyvvizsgáló felelőssége folyamatosan növekszik és a kamarai minőség-ellenőrzés változása a formai kérdésekről a tartalmi kérdésekre tevődik át szükséges a módszerekről és a lehetséges technikákról a magyar könyvvizsgálókat is tájékoztatni.

Sajnálatosan a hazai hálózatok kialakulása és terjedése igen nehezen indul be, így önálló kézikönyvvel igazán a 4 nagy könyvvizsgáló cégen kívül maximum további 3-4 cég rendelkezik. Egy kézikönyv célja éppen az kell, legyen, hogy az oktatás hiányosságait pótolva a könyvvizsgáló kezében legyen egy olyan eszköz, melyet napi munkája során tud adaptálni, és ami választ ad azokra az új kihívásokra,
amellyel egy-egy könyvvizsgálatnál találkozhat.

Jelen kézikönyvben megpróbáltuk nem a standardok sorrendjében, hanem a könyvvizsgálati munka logikai sorrendjét követve  összeszedni az elméleti és gyakorlati kérdéseket és bemutatni egy-két lehetséges a módszert a vizsgálat olyan szinten történő lebonyolítására, ami biztosítja a könyvvizsgálati munka elvárt megbízhatóságát és egyben a standardoknak történő megfelelést. A
feladat további problematikája, hogy a könyvvizsgálat ugyanakkor egyben egy profit orientált vállalkozás, aminek megélhetést kell biztosítania az eljáró kollegáknak, így a munka hatékonysága is előtérbe kell, hogy kerüljön. Ezt jelentősen segítheti, ha az egyes könyvvizsgálati folyamatokat standardizált formában tudjuk elvégezni és a feladatok végiggondolása egyben a munka
dokumentálásához is vezérfonalat biztosít.

Munkánk során megpróbáltuk a már évek óta begyakorolt és jól működő területeket csak vázlatosan ismertetni, a lényeges és/vagy problematikus kérdésekre fókuszálva. Célunk részletes alapokat adni, felhívni a figyelmet a kritikus, lényeges elemekre azokon a területeken, amely mind módszertanilag, mind tartalmilag kevésbé kidolgozottak, vagy átfogó oktatásukra nem került még sor.

Az anyagban részletes módszertani indoklást nem adtunk a kézikönyv alkalmazhatósága és terjedelmi korlátai miatt. Ugyanakkor a kézikönyv mellékletében több idevonatkozó alkalmazási lehetőség, útmutatás megtalálható, hogy a kollegáknak figyelemfelhívóként szolgáljon.

Szintén a mellékletbe tettünk olyan minta munkapapírokat, melyek egy lehetséges változatát adják a dokumentálásnak, a dokumentáció lényegességét hangsúlyozza kezelhető, követhető megoldásokat nyújtva.

A Kézikönyv 2010-es állapot szerint

A kézikönyv letöltése egyben pdf formátumban
Dokumentumtár letöltése

Kézikönyv elemei (szerkeszthető word illetve excel formátumban)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kisvállalkozások könyvvizsgálatának módszertani útmutatója - 2006

 

A kiadványban arra törekedtünk, hogy megfogalmazzuk a kisvállalkozások könyvvizsgálati szempontú specialitásait és bemutassuk azok hatását a könyvvizsgálati folyamatra. A kiadvány nem tartalmazza a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok teljes szövegét és az azokhoz készített módszertani útmutatókat.
 
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara kiadványa
Budapest
2006.

Összeállította:
KPMG Hungária Kft.

 

A teljes anyag letöltése tömörített (zip) állományban 
1005. Témaszámú állásfoglalás
 A kisvállalkozások könyvvizsgálatának speciális szempontjai 
Munkapapír 
Módszertani útmutató a kisvállalkozások könyvvizsgálóinak

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

I. Állandó rész 

 

I/A Társasági dokumentumok
I/A1Az alapítási dokumentumok, társasági szerződések és módosításaik másolatai vagy kivonatai
I/A2Taggyűlési határozatok, taggyűlési jegyzőkönyvek
I/A3Ingatlanok tulajdoni lapjai
I/B A cégbejegyzési határozat másolata
I/C. Fontosabb szerződések (bankszámla, hitel, lízing, bérleti, termelési vagy egyéb) másolatai vagy az azokról kitöltött adatlapok
I/C1 
I/C2 
I/C3 
I/C4 
I/D Szabályzatok
I/D1Számviteli politika
I/D2Az eszközök és források értékelési szabályzata
I/D3Pénzkezelési szabályzat
I/D4Az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat
I/D5Az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata
I/D6Számlarend és/vagy számlatükör
I/D7Egyéb szabályzatok
I/E A társaság szervezeti felépítése és a tevékenységéről gyűjtött információk
I/F Pénzmosás megelőzése miatti azonosítási adatlap és nyilatkozat
 
II. Általános rész

 

II/A A megbízás elfogadása
II/A1Ellenőrző lista a megbízás elfogadásához / meghosszabbításához
II/A2Megbízási szerződés ld fenti frissítést!
II/A3Elfogadó nyilatkozat ld fenti frissítést!
II/A4Nyilatkozat a könyvvizsgálói megbízástól való visszalépésre
II/B Tervezés
II/B1Tervezési dokumentum
II/B2Kockázatbecslési eljárások/ a vállalkozó és környezetének megismerése
II/B3Kockázatbecslési eljárások / a belső ellenőrzési rendszer felmérése
II/B4A lényegességi küszöbérték meghatározása
II/B5Kockázatbecslési eljárások / az állítások szintjén azonosított kockázatok
II/B6Az ügyfél által összeállítandó anyagok listája
II/B7Kommunikáció és levelezés a vezetéssel és a tulajdonosokkal a tervezési szakaszban
II/B8Kommunikáció a munkacsoport tagjai között a tervezési szakaszban
II/C Könyvvizsgálati bizonyítékok megszerzése
II/C.1Végleges éves beszámoló
II/C.2Végleges főkönyvi kivonat
II/C3Nem módosított könyvvizsgálati eltérések és bemutatási hibák összesítő lapjai
II/C4Adózási ellenőrző lista
II/C5Ellenőrző lista a vállalkozás folytatása elvéhez
II/C6Fordulónap utáni események áttekintése
II/C7Ügyvédi levél
II/C8Teljességi nyilatkozat
II/C9Tulajdonosi nyilatkozatok
II/C10Előző könyvvizsgálóval történt egyeztetések
II/C11Kommunikáció és levelezés a vezetéssel és a tulajdonosokkal
II/C12Kommunikáció a munkacsoport tagjai között
II/D Eredmények áttekintése
II/D1Könyvvizsgálati ellenőrző lista
II/E Jelentéskészítés
II/E1Könyvvizsgálói jelentés
  II/E1.1
  II/E1.2
  II/E1.3
  II/E1.4
  II/E1.5
  II/E1.6
  II/E1.7
  II/E1.8
  II/E1.9
  II/E1.10
  II/E1.11
  II/E1.12
II/E2Vezetői levél
II/F Összegzés
II/F1Összegző jelentés
 
III. Tartalmi rész

 

Auditprogram
Főlapok
Részletezések
III/A.I.Immateriális javak
  III/A.I.11
 III/A.I.30
III/A.II.Tárgyi eszközök
III/A.IIIBefektetett pénzügyi eszközök
III/B.I.Készletek
  III/B.I.11

 

III/B.I.30
III/B.II.Követelések
  III/B.II.11
 III/B.II.31
III/B.III.Értékpapírok
III/B.IV.Pénzeszközök
  III/B.IV.11
 III/B.IV.31
 III/B.IV.32
III/C.Aktív időbeli elhatárolások
III/D.Saját tőke
III/E.Céltartalékok
III/F.I-II.Hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettségek
III/F.III.Rövid lejáratú kötelezettségek
  III/F.III.11
 III/F.III.31
III/G.Passzív időbeli elhatárolások
III/H.I-VII.Üzemi (üzleti) tevékenység eredmény
III/H.VIII-IX.Pénzügyi műveletek eredménye
III/H.X-XI.Rendkívüli eredmény
III/H.XII.Adófizetési kötelezettség és mérleg szerinti eredmény
III/K.Kiegészítő melléklet és üzleti jelentés
III/V.Valós értékelés